ليست کامل کتابخانه تا راه اندازي کامل سايت

print
زيرگروه ردهه بندي ديويي شماره ثبت راهنما وضعيت ظاهري سال انتشار موضوع نويسنده انتشارات عنوان ردیف
عمران 620/103 611001 620/103 566 ص. ؛ 21 × 5/28 س م. 1388 بردارها -- مسائل، تمرينها و غيره اطيابي ، اردشير، 1339 - ، مترجم، گردآورنده تهران: جويبار، 1388. مسايل استاتيک/ ترجمه و تدوين اردشير اطيابي. 1
عمران 620/103 611002 620/103 566 ص. ؛ 21 × 5/28 س م. 1388 بردارها -- مسائل، تمرينها و غيره اطيابي ، اردشير، 1339 - ، مترجم، گردآورنده تهران: جويبار، 1388. مسايل استاتيک/ ترجمه و تدوين اردشير اطيابي. 2
عمران 620/103 611003 620/103 566 ص. ؛ 21 × 5/28 س م. 1388 بردارها -- مسائل، تمرينها و غيره اطيابي ، اردشير، 1339 - ، مترجم، گردآورنده تهران: جويبار، 1388. مسايل استاتيک/ ترجمه و تدوين اردشير اطيابي. 3
عمران 620/105 611004 620/105 a518 ص.c:مصور، جدول، نمودار. 1387 استاتيک 0 مکانيک عملي0nl بردارها 17baaBeer, Ferdinan Pierr601 تهران: جويبار، 1387. استاتيک/فرديناند بير، راسل جانستون، اليوت ايسنبرگ ؛ مترجم اردشير اطيابي. 4
عمران 620/103 611006 620/103 566 ص. ؛ 21 × 5/28 س م. 1388 بردارها -- مسائل، تمرينها و غيره اطيابي ، اردشير، 1339 - ، مترجم، گردآورنده تهران: جويبار، 1388. مسايل استاتيک/ ترجمه و تدوين اردشير اطيابي. 5
عمران 620/105 611007 620/105 a518 ص.c:مصور، جدول، نمودار. 1387 استاتيک 0 مکانيک عملي0nl بردارها 17baaBeer, Ferdinan Pierr601 تهران: جويبار، 1387. استاتيک/فرديناند بير، راسل جانستون، اليوت ايسنبرگ ؛ مترجم اردشير اطيابي. 6
عمران 620/105 611008 620/105 a518 ص.c:مصور، جدول، نمودار. 1387 استاتيک 0 مکانيک عملي0nl بردارها 17baaBeer, Ferdinan Pierr601 تهران: جويبار، 1387. استاتيک/فرديناند بير، راسل جانستون، اليوت ايسنبرگ ؛ مترجم اردشير اطيابي. 7
عمران 620/103 611009 620/103 566 ص. ؛ 21 × 5/28 س م. 1388 بردارها -- مسائل، تمرينها و غيره اطيابي ، اردشير، 1339 - ، مترجم، گردآورنده تهران: جويبار، 1388. مسايل استاتيک/ ترجمه و تدوين اردشير اطيابي. 8
عمران 620/103 611010 620/103 386ص. 1389 مکانيک عملي -- مسائل، تمرين ها و غيره اطيابي ، اردشير، 1339 - تهران: جويبار، 1389. مسايل استاتيک/ اردشير اطيابي. 9
عمران 620/103 611011 620/103 386ص. 1389 مکانيک عملي -- مسائل، تمرين ها و غيره اطيابي ، اردشير، 1339 - تهران: جويبار، 1389. مسايل استاتيک/ اردشير اطيابي. 10
عمران 620/112 611013 620/112 a620 ص.c:مصور، جدولd ؛ 21 أ— 28 س م. 1386 مقاومت مصالح. Beer, Ferdinan pierre تهران: جويبار، 1386. مقاومت مصالح/ [ فردنياند پير بير، الوود راسل جانستون، جان تي دولف ]؛ مترجم اردشير اطيابي. 11
عمران 620/112 611014 620/112 a620 ص.c:مصور، جدولd ؛ 21 أ— 28 س م. 1386 مقاومت مصالح. Beer, Ferdinan pierre تهران: جويبار، 1386. مقاومت مصالح/ [ فردنياند پير بير، الوود راسل جانستون، جان تي دولف ]؛ مترجم اردشير اطيابي. 12
عمران 620/112 611017 1388 مقاومت مصالح اردشير اطيايي جويبار مقاومت مصالح اردشير اطيايي 13
عمران 620/106 611018 620/106 aدوازده،554ص.c:مصور،جدول،نمودار. 1386 سيالات -- مکانيک. Fo, Robert W تهران: فدک ايساتيس، 1386. مقدمه اي بر مکانيک سيالات/مولفين رابرت. دبليو. فاکس، آلن. تي. مک دونالد، فيليپ جي.پريچارد ؛ مترجم فرزاد محبي. 14
عمران 620/106 611019 620/106 aدوازده،554ص.c:مصور،جدول،نمودار. 1386 سيالات -- مکانيک. Fo, Robert W تهران: فدک ايساتيس، 1386. مقدمه اي بر مکانيک سيالات/مولفين رابرت. دبليو. فاکس، آلن. تي. مک دونالد، فيليپ جي.پريچارد ؛ مترجم فرزاد محبي. 15
عمران 610/106 611020 610/106 416 ص.: مصور. 1389 سيالات -- مکانيک -- مسائل، تمرين ها و غيره انتظاري ، عليرظا، 1340 - تهران: نوپردازان، 1389. تشريح کامل مسايل مکانيک سيالات استريتر / عليرظا انتظاري. 16
عمران 610/106 611021 610/106 416 ص.: مصور. 1389 سيالات -- مکانيک -- مسائل، تمرين ها و غيره انتظاري ، عليرظا، 1340 - تهران: نوپردازان، 1389. تشريح کامل مسايل مکانيک سيالات استريتر / عليرظا انتظاري. 17
عمران 611023 1388 تحليل سازه ها اردشير اطيايي جويبار تئوري و مسايل تحليل سازه ها /اردشير اطيايي 18
عمران 604/2076 611024 604/2076 498 ص.؛ 22 × 29 ص. 1390 ساختمان سازي -- طرح و محاسبه -- راهنماي آموزشي (متوسطه) ابراهيمي، علي، 1348 - تهران: پژوهشي نوآوران شريف؛ لاهيجان: نداي سبز شمال، 1390. نقشه کشي عمومي ساختمان( درجه 2) و AUTO CAD/تاليف علي ابراهيمي. 19
عمران 611026 1378 رسم فني عمومي متقي پور خجستگان رسم فني عمومي /متقي چور 20
عمران 611027 1378 رسم فني عمومي متقي پور خجستگان رسم فني عمومي /متقي پور 21
عمران 611028 1378 رسم فني عمومي متقي پور خجستگان رسم فني عمومي/ متقي پور 22
عمران 611030 ساخت ساز جداول کاربردي ميلاني زاده ساخت ساز جداول کاربردي/ ميلاني زاده 23
عمران 611031 غشاي زيرزميني نورزاده غشاي زيرزميني/ نورزاده 24
عمران 620/103 611032 620/103 a196 ص .cمصور 1380 استاتيک nl استاتيک -- مسائل ، تمرينها و غيره nl مکانيک -- عملي nl مکانيک عملي -- مسائل ، تمرينها و غيره Meriam, Sames Lathrop مشهد: دانشگاه امام رضا(ع )، 1380. راهنماي ايستايي (نکته ها و شيوه حل مسائل )/ جي . ال . مريام و جي . ام . هندرسون ؛ ترجمه محمدحسين ابوالبشري ، فرزاد شهابيان مقدم 25
عمران 624/1821 611033 624/1821 232ص. 1389 سازه هاي فولادي -- طرح و محاسبه خادم رابع، بهروز، 1362 - تهران: فدک ايساتيس، 1389. طراحي سازه هاي فولادي/ترجمه و گردآوري بهروز خادم رابع، حامد سرکرده. 26
عمران 624/1821 611034 624/1821 232ص. 1389 سازه هاي فولادي -- طرح و محاسبه خادم رابع، بهروز، 1362 - تهران: فدک ايساتيس، 1389. طراحي سازه هاي فولادي/ترجمه و گردآوري بهروز خادم رابع، حامد سرکرده. 27
عمران 624/1821 611035 624/1821 232ص. 1389 سازه هاي فولادي -- طرح و محاسبه خادم رابع، بهروز، 1362 - تهران: فدک ايساتيس، 1389. طراحي سازه هاي فولادي/ترجمه و گردآوري بهروز خادم رابع، حامد سرکرده. 28
عمران 611036 1390 طراحي سازه هاي فولادي به روش ضريب بارو ضريب مقاومت ايراني طراحي سازه هاي فولادي به روش ضريب بار و ضريب مقاومت /ايراني 29
عمران 170285/624 611037 170285/624 a456 ص .cمصور، جدول ، نمودار 1382 سازه -- برنامه هاي کامپيوتري nl اتبز (برنامه کامپيوتر)nl سازه ، تجزيه و تحليل -- داده پردازي nl سازه هاي فولادي Habiballa, A تهران : متفکران : مرکز خدمات فرهنگي سالکان : دانشگاه زنجان ، 1382. طراحي سازه هاي فولادي با استفاده از نرم افزار]TABS 2000ابتز ]2000/ مولف اشرف حبيب الله ؛ ترجمه و تدوين محمدعلي برخورداري ، حسن باجي ، جواد هاشمي 30
عمران 611038 1389 مباحث بنيادي اجراي سازه هاي فولادي ايراني مباحث بنيادي اجراي سازه هاي فولادي /ايراني 31
عمران 624/1821 611039 624/1821 a260 ص.c: مصور، جدول، نمودار. 1388 ساختمان هاي فلزي -- طرح و ساختمان0 فولاد ساختماني00 1سرمدنهري ، امير، 1363 -369777 تهران: سيماي دانش: آذر، 1388. نظارت بر اجراي ساختمان هاي فولادي/ تهيه و تنظيم امير سرمدي نهري، محسن کاردان. 32
عمران 624/1821 611040 624/1821 a260 ص.c: مصور، جدول، نمودار. 1388 ساختمان هاي فلزي -- طرح و ساختمان0 فولاد ساختماني00 1سرمدنهري ، امير، 1363 -369777 تهران: سيماي دانش: آذر، 1388. نظارت بر اجراي ساختمان هاي فولادي/ تهيه و تنظيم امير سرمدي نهري، محسن کاردان. 33
عمران 624/1821 611042 624/1821 a189 ص .cمصور، جدول ، نمودار 1384 سازه هاي فولادي فولاد ساختماني -- جدولها و نمودارها فولاد ساختماني -- استانداردها Lohs, wolfram تهران : فدک ايساتيس ، 1384. جداول و استاندارد و جداول سازه هاي فولادي / مولف ولفرام - لوزه ؛ مترجم پرويز پارسي راد 34
عمران 624/1821 611043 624/1821 ج.: مصور، نمودار + يک لوح فشرده. 1388 سازه هاي فولادي -- طرح و محاسبه ازهري ، مجتبي ، 1335 - اصفهان: ارکان دانش، 1388- طراحي سازه هاي فولادي / نويسندگان مجتبي ازهري، رسول ميرقادري. 35
عمران 624/1821 611044 624/1821 ج.: مصور، نمودار + يک لوح فشرده. 1388 سازه هاي فولادي -- طرح و محاسبه ازهري ، مجتبي ، 1335 - اصفهان: ارکان دانش، 1388- طراحي سازه هاي فولادي / نويسندگان مجتبي ازهري، رسول ميرقادري. 36
عمران 624/1821 611045 624/1821 ج.: مصور، نمودار + يک لوح فشرده. 1388 سازه هاي فولادي -- طرح و محاسبه ازهري ، مجتبي ، 1335 - اصفهان: ارکان دانش، 1388- طراحي سازه هاي فولادي / نويسندگان مجتبي ازهري، رسول ميرقادري. 37
عمران 624/18341 611048 624/18341 1385 ساختمانهاي بتن مسلح nl ساختمانها -- طراحي مستوفي نژاد، داود، - 1339 اصفهان : ارکان دانش ، - 1385. سازهاي بتن آرمه / مولف داوود مستوفي نژاد 38
عمران 492/7507 611049 492/7507 a112 ص .cجدول 1385 زبان عربي -- صرف و نحو -- راهنماي آموزشي (متوسطه )nl زبان عربي -- صرف و نحو -- آزمونها و تمرينها (متوسطه ) منصوري نياد، سلميه تهران : راستين ، 1385. تحليل صرف و اعراب ويژه دانش آموزان مقطع متوسطه و پيش دانشگاهي و داوطلبان کنکور همراه با نکات کنکوري و تست هاي چهارگزينه اي / تاليف سلميه منصوري نيا 39
عمران 624/18341 611050 624/18341 1385 ساختمانهاي بتن مسلح nl ساختمانها -- طراحي مستوفي نژاد، داود، - 1339 اصفهان : ارکان دانش ، - 1385. سازهاي بتن آرمه / مولف داوود مستوفي نژاد 40
عمران 624/18341 611052 624/18341 aج.c : مصور، جدول، نمودار. 1387 سازه هاي بتني -- طرح و محاسبه -- راهنماي آموزشي (عالي). سازه هاي بتني -- طرح و محاسبه -- مسائل، تمرينها و غيره (عالي). طهموريان ، فرزانه ، 1356 - تهران : فدک ايساتيس ، 1387 - تجزيه و تحليل مسايل سازه هاي بتن آرمه / مولفين فرزانه طهموريان، سعيد نعمتي . 41
عمران 624/18341 611053 624/18341 aج.c : مصور، جدول، نمودار. 1387 سازه هاي بتني -- طرح و محاسبه -- راهنماي آموزشي (عالي). سازه هاي بتني -- طرح و محاسبه -- مسائل، تمرينها و غيره (عالي). طهموريان ، فرزانه ، 1356 - تهران : فدک ايساتيس ، 1387 - تجزيه و تحليل مسايل سازه هاي بتن آرمه / مولفين فرزانه طهموريان، سعيد نعمتي . 42
عمران 624/18341 611054 624/18341 aج.c : مصور، جدول، نمودار. 1387 سازه هاي بتني -- طرح و محاسبه -- راهنماي آموزشي (عالي). سازه هاي بتني -- طرح و محاسبه -- مسائل، تمرينها و غيره (عالي). طهموريان ، فرزانه ، 1356 - تهران : فدک ايساتيس ، 1387 - تجزيه و تحليل مسايل سازه هاي بتن آرمه / مولفين فرزانه طهموريان، سعيد نعمتي . 43
عمران 624/18341 611055 624/18341 aج.c : مصور، جدول، نمودار. 1387 سازه هاي بتني -- طرح و محاسبه -- راهنماي آموزشي (عالي). سازه هاي بتني -- طرح و محاسبه -- مسائل، تمرينها و غيره (عالي). طهموريان ، فرزانه ، 1356 - تهران : فدک ايساتيس ، 1387 - تجزيه و تحليل مسايل سازه هاي بتن آرمه / مولفين فرزانه طهموريان، سعيد نعمتي . 44
عمران 624/18341 611056 624/18341 aج.c : مصور، جدول، نمودار. 1387 سازه هاي بتني -- طرح و محاسبه -- راهنماي آموزشي (عالي). سازه هاي بتني -- طرح و محاسبه -- مسائل، تمرينها و غيره (عالي). طهموريان ، فرزانه ، 1356 - تهران : فدک ايساتيس ، 1387 - تجزيه و تحليل مسايل سازه هاي بتن آرمه / مولفين فرزانه طهموريان، سعيد نعمتي . 45
عمران 611057 1386 طراحي سازه هاي بتن آرمه پيشرفته اشرفي دانشگاه رازي طراحي سازه هاي بتن آرمه پيشرفته/ اشرفي 46
عمران 624/1834 611058 624/1834 492ص.: مصور، جدول، نقشه. 1388 ساختمان هاي بتني رهائي ، عليرظا، 1332 - تهران: فدک ايساتيس، 1388. اجراي ساختمانهاي بتن آرمه/ عليرظا رهايي، سعيد نعمتي. 47
عمران 620/112 611059 620/112 ج.:مصور ،نمودار 1389 مقاومت مصالح-- مسائل، تمرينها و غيره اميري بهقدم ، ايرج ، 1360 - تبريز: فن آذر: آشينا، -1389 تشريح مسايل مقاومت مصالح فرديناند پي.بير - ئي. راسل جانستون - جان تي. دوولف - ديويد اف. مازورک/مولفين ايرج اميري بهقدم ، پوريا صادقيان. 48
عمران 620/112 611060 620/112 ج.:مصور ،نمودار 1389 مقاومت مصالح-- مسائل، تمرينها و غيره اميري بهقدم ، ايرج ، 1360 - تبريز: فن آذر: آشينا، -1389 تشريح مسايل مقاومت مصالح فرديناند پي.بير - ئي. راسل جانستون - جان تي. دوولف - ديويد اف. مازورک/مولفين ايرج اميري بهقدم ، پوريا صادقيان. 49
عمران 611062 1385 مقاومت مصالح مجذوبي دانشگاه بوعلي سينا مقاومت مصالح/ مجذوبي 50
عمران 378/1644 611063 378/1644 600 ص. 1390 آزمون دوره هاي تحصيلات تکميلي -- ايران تهران: سيماي دانش: قلم داور: موسسه سري عمران، 1390. مقاومت مصالح / احمد جوزداني...[و ديگران]. 51
عمران 378/1644 611064 378/1644 600 ص. 1390 آزمون دوره هاي تحصيلات تکميلي -- ايران تهران: سيماي دانش: قلم داور: موسسه سري عمران، 1390. مقاومت مصالح / احمد جوزداني...[و ديگران]. 52
عمران 620/112 611065 620/112 aهفده، 492 ص.c:مصور، جدول، نمودار. 1386 مقاومت مصالح. Timoshenko, Stephen تهران: نوپردازان، 1386. مقاومت مصالح پيشرفته سيستم SI/تيموشنکو ؛ [ترجمه ] حميدرضا اشرفي. 53
عمران 624/076 611066 624/076 ج.: مصور، جدول، نمودار. 1388 مقاومت مصالح-- راهنماي آموزشي (عالي) طاحوني ، شاپور، 1334- تهران: علم و ادب، 1388 - کتاب هاي آموزشي مهندسي عمران (براي دوره هاي کارداني) / شاپور طاحوني. 54
عمران 378/1664 611067 378/1664 a178ص.c:مصور. 1386 مقاومت مصالح -- آزمونها و تمرينها (عالي). مکانيک -- آزمونها و تمرينها (عالي). آزمون دوره هاي تحصيلات تکميلي -- ايران. دانشگاهها و مدارس عالي -- ايران -- آزمونها. نعمتي، سعيد، 1348- تهران: پژوهشگران نشر دانشگاهي: اميد انقلاب، 1386. مفاهيم مقاومت مصالح و مکانيک جامدات (ويژه داوطلبان ورود به دوره کارشناسي ارشد)/تاليف سعيد نعمتي. 55
عمران 728/0222 611068 728/0222 392 ص.:مصور.+يک لوح فشرده. 1388 خانه سازي -- مشخصات اسنل، ديويد، مترجم
Snell, Davi
گودرزي، رظا، مترجم
تهران: اميد انقلاب: آراد کتاب، 1388. مرجع کامل نقشه هاي ساختماني 2010/[نويسنده ديود اسنل، ماري آرمر] ؛ مترجمين کورش محمودي ده ده بيگلو، هما صامت، رظا گودرزي. 56
عمران 624/1773 611069 624/1773 a230 ص.c : مصور، جدولd ؛ 5/21أ—29س م. 1386 سازه هاي فضاکار. Chilton, John C. تهران : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ ، 1386. سازه هاي مشبک فضايي / تاليف جان چيلتون ؛ ترجمه محمود گلابچي. 57
عمران 338/476240955 611070 338/476240955 286 ص.: مصور، نمودار؛22 × 29 س م. 1389 مصالح ساختماني -- ايران -- قيمت ها حسين زاده، عليرظا، 1356 - تهران: عليرظا حسين زاده، 1389. شرح تفصيلي فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه/ گردآوري و تاليف عليرظا حسين زاده. 58
عمران 624/15136 611071 624/15136 a215 ص .cمصور، جدول ، نمودار 1380 خاک -- مکانيک خاک -- مکانيک -- مسائل ، تمرينها و غيره اطيابي ، اردشير، 1339- تهران : نشر جويبار، [1380]. تئوري و مسايل مکانيک خاک / مترجم اردشير اطيابي . 59
عمران 624/15136 611072 624/15136 a215 ص .cمصور، جدول ، نمودار 1380 خاک -- مکانيک خاک -- مکانيک -- مسائل ، تمرينها و غيره اطيابي ، اردشير، 1339- تهران : نشر جويبار، [1380]. تئوري و مسايل مکانيک خاک / مترجم اردشير اطيابي . 60
عمران 624/15136 611073 624/15136 a215 ص .cمصور، جدول ، نمودار 1380 خاک -- مکانيک خاک -- مکانيک -- مسائل ، تمرينها و غيره اطيابي ، اردشير، 1339- تهران : نشر جويبار، [1380]. تئوري و مسايل مکانيک خاک / مترجم اردشير اطيابي . 61
عمران 378/1664 611074 378/1664 364 ص.: مصور. 1389 آزمون دوره هاي تحصيلات تکميلي -- ايران تهران: ساد، 1389. مهندسي عمران (89 - 82)/ مولفين يونس ميرزاآقايي ... [و ديگران]. 62
عمران 625/85 611075 625/85 a117 ص .c: مصور، جدول ، نمودار. 1383 آسفالت . روسازي با آسفالت . تهران: وزارت راه و ترابري ، معاونت آموزش ، تحقيقات و فناوري پژوهشکده حمل و نقل ، 1383. ضوابط طراحي و اجراي آسفالت ماستيک / مجري دانشگاه علم و صنعت ؛ مديرپروژه سعيد نصرآزاداني ؛ ناظر عامري ؛ مسئول پروژه فرهاد مهرياري . 63
عمران 620/112 611076 620/112 axix،787 ص .cمصور، نمودار 1384 مقاومت مصالح Beer, Ferdinan Pierre تهران : نوپردازان ، 1384 = م 2006. aMechanics o materials/ Ferdinan P. Beer, E Russell Johnston, John T. Dewolf 64
عمران 624 611090 624 607ص.: جدول، نمودار 1388 راه و ساختمان ويليامز، آلن، 30 - م.
Williams, Alan
تهران: زبان تصوير: آدنا، 1388=2010م. Structural analysys in theory an practic/ Alan Williams 65
عمران 624 611091 624 607ص.: جدول، نمودار 1388 راه و ساختمان ويليامز، آلن، 30 - م.
Williams, Alan
تهران: زبان تصوير: آدنا، 1388=2010م. Structural analysys in theory an practic/ Alan Williams 66
عمران 378/1664 611092 378/1664 307ص. 1390 آزمون دوره هاي تحصيلات تکميلي -- ايران نعمتي، محسن، 1362 - تهران: پوران پژوهش، 1390. مهندسي پي/ محسن نعمتي، آرش پورجعفر. 67
عمران 611093 1390 مکانيک سيالات امير افشاري سيماي دانش مکانيک سيالات (آزمون کارشناسي ارشد)/ امير افشاري 68
عمران 624/15136 611094 624/15136 a336 ص .c : مصور، جدول ، نمودار. 1383 خاک -- مکانيک . خاک -- مکانيک -- مسائل ، تمرينها و غيره (عالي ). طهموريان ، فرزانه ،1356- تهران : فدک ايساتيس ، 1383. حل المسائل جامع مهندسي پي / تاليف فرزانه طهموريان ؛ ويراستار سعيد نعمتي . 69
عمران 624/15136 611095 624/15136 a336 ص .c : مصور، جدول ، نمودار. 1383 خاک -- مکانيک . خاک -- مکانيک -- مسائل ، تمرينها و غيره (عالي ). طهموريان ، فرزانه ،1356- تهران : فدک ايساتيس ، 1383. حل المسائل جامع مهندسي پي / تاليف فرزانه طهموريان ؛ ويراستار سعيد نعمتي . 70
عمران 624/151363 611096 624/151363 a183 ص .c:مصور، جدول ، نمودار. 1384 خاک -- تثبيت . ژئوگريدها. راهها -- مهندسي -- مواد صنعتي . شفابخش ، غلامعلي ، 1342- تهران : وزارت راه و ترابري ، معاونت آموزش ، تحقيقات و فناوري ؛ پژوهشکده حمل و نقل ، 1384. تسليح خاکريز و بستر راهها با استفاده از ژئوگريد/ مجري دانشگاه سمنان ، غلامعلي شفابخش ؛ ناظرين کاظم فخاريان ، جعفر يزدان مهر؛ مسئول پروژه فرهاد مهرياري . 71
عمران 624/151363 611097 624/151363 a183 ص .c:مصور، جدول ، نمودار. 1384 خاک -- تثبيت . ژئوگريدها. راهها -- مهندسي -- مواد صنعتي . شفابخش ، غلامعلي ، 1342- تهران : وزارت راه و ترابري ، معاونت آموزش ، تحقيقات و فناوري ؛ پژوهشکده حمل و نقل ، 1384. تسليح خاکريز و بستر راهها با استفاده از ژئوگريد/ مجري دانشگاه سمنان ، غلامعلي شفابخش ؛ ناظرين کاظم فخاريان ، جعفر يزدان مهر؛ مسئول پروژه فرهاد مهرياري . 72
عمران 625/07 611098 625/07 181 ص.: مصور، جدول، نمودار. 1389 آزمون دوره هاي تحصيلات تکميلي -- ايران مهديان، مسعود، 1367- تهران: سيماي دانش: قلم داور: موسسه سري عمران، 1389. راهسازي / مولف مسعود مهديان. 73
عمران 611101 1389 کتاب جامع روسازي هاي بتني حسني سيماي دانش کتاب جامع روسازي هاي بتني /حسني 74
عمران 551/49 611102 551/49 aدوازده ، 288 ص .c: مصور، جدول ، نمودار. 1384 آبهاي زيرزميني . هيدروليک . McWhorter, Davi B. تهران : مرکز نشر دانشگاهي ، 1384. هيدرولوژي و هيدروليک آبهاي زيرزميني / ديويدبي . مک ورتر، دانيل کي . سونادا؛ ترجمه محمود شريعتمدارطالقاني . 75
نرم افزار 005/2763 511001 005/2763 a1232 ص .c: مصور، جدول . 1386 جاوا (زبان برنامه نويسي کامپيوتر)nl0 اينترنت -- برنامه نويسي 17baaSchildt, Herbert601 تهران : سيمين دخت : کانون نشر علوم، 1386. راهنماي جامع Java/ [ نويسنده هربرت شيلد]؛ مترجم فرهاد قلي زاده نوري با همکاري علي اصغر شريف فر. 76
عمران 551/49 611103 551/49 aدوازده ، 288 ص .c: مصور، جدول ، نمودار. 1384 آبهاي زيرزميني . هيدروليک . McWhorter, Davi B. تهران : مرکز نشر دانشگاهي ، 1384. هيدرولوژي و هيدروليک آبهاي زيرزميني / ديويدبي . مک ورتر، دانيل کي . سونادا؛ ترجمه محمود شريعتمدارطالقاني . 77
عمران 611104 1390 متره و تخمين مقادير کار نعمتي پردازشگران متره و تخمين مقادير کار/ نعمتي 78
عمران 611105 1390 تست هاي طبقه بندي شده ي متره و براورد ميلاني زاده ميلان افزار تست هاي طبقه بندي شده ي متره و براورد /ميلاني زاده 79
عمران 625/7 611106 625/7 aدوازده ، [358] ص .cمصور، جدول ، نمودار 1378 راه سازي nl راهها بهبهاني ، حميد، - 13 تهران : مرکز نشر دانشگاهي ، 1378. راهسازي : طرح هندسي راه / تاليف حميد بهبهاني 80
عمران 625/7 611107 625/7 aدوازده ، [358] ص .cمصور، جدول ، نمودار 1378 راه سازي nl راهها بهبهاني ، حميد، - 13 تهران : مرکز نشر دانشگاهي ، 1378. راهسازي : طرح هندسي راه / تاليف حميد بهبهاني 81
عمران 625/8076 611108 625/8076 212 ص.: مصور، جدول، نمودار. 1390 آزمون دوره هاي تحصيلات تکميلي -- ايران مهديان، مسعود، 1366- تهران: موسسه انتشارات سري عمران قلم داور: سيماي دانش، 1390. روسازي راه/ مولف مسعود مهديان. 82
عمران 624/171 611115 624/171 aج.c: مصور، جدول، نمودار. 1381 سازه ، تجزيه و تحليل . مکانيک پيوستار. روش المانماي محدود. Zienkiewic, Olgier Cecil تهران : مرکز نشر دانشگاهي ، 1381 -. روش اجزاي محدود/ الگيرد سسيل زينکويچ ، ار. ال . تيلر؛ ترجمه هادي افشار. 83
عمران 611117 1390 اصول هيدولوژي کاربردي عليزاده آستان قدس رضوي اصول هيدولوژي کاربردي/ عليزاده 84
عمران 627/13 611118 627/13 a613 ص .c:مصور، جدول ، نمودار. 1378 آبراهه ها 1حسيني ، محمود، 1339 - 346149 مشهد: دانشگاه امام رضا(ع )، 1378. هيدروليک کانالهاي باز/ محمود حسيني ، جليل ابريشمي . 85
عمران 627/13 611119 627/13 a613 ص .c:مصور، جدول ، نمودار. 1378 آبراهه ها 1حسيني ، محمود، 1339 - 346149 مشهد: دانشگاه امام رضا(ع )، 1378. هيدروليک کانالهاي باز/ محمود حسيني ، جليل ابريشمي . 86
عمران 551/48 611120 551/48 a485 ص .cمصور، جدول ، نمودار 1380 آب شناسي nl آب -- نوسانها بهبهاني ، محمودرضا، - 1334 تهران : دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ ، 1380. هيدرولوژي آبهاي سطحي / تاليف محمدرضا بهبهاني 87
عمران 611121 1389 پترولوژي سنگ هاي رسوبي لنکراني مهندس حميدرضا رضواني اول پترولوژي سنگ هاي رسوبي/ رابرت تريسي 88
عمران 620/103 611077 620/103 axix،621 ص .cمصور، جدول ، نمودار 1385 استاتيک nl بردارهاnl مکانيک عملي Beer, Ferdinan Pierre تهران : نوپردازان ، 1385 = م 2006. 89
عمران 624/15136 611078 624/15136 512 ص.؛ 21×21س م. 1390 دانشگاه ها و مدارس عالي -- ايران -- آزمون ها عامل سخي، مسعود، 1356 - تهران: پژوهشي نوآوران شريف ؛ لاهيجان: نداي سبز شمال، 1390. مکانيک خاک به انظمام سوالات کنکور کارشناسي ارشد و پاسخ تشريحي/مسعود عامل سخي. 90
عمران 328/1 611079 328/1 xviii ،300ص. 1347 مجالس مقننه -- آيين نامه داخلي ديويد سن، هنري اي
Davidson,Henry A
New York: Th ronal pjress company, 1968=1347. HandBook o Parliamentary procedur/ [by] Hugo E. Hellman.. 91
عمران 624/15136 611080 624/15136 512 ص.؛ 21×21س م. 1390 دانشگاه ها و مدارس عالي -- ايران -- آزمون ها عامل سخي، مسعود، 1356 - تهران: پژوهشي نوآوران شريف ؛ لاهيجان: نداي سبز شمال، 1390. مکانيک خاک به انظمام سوالات کنکور کارشناسي ارشد و پاسخ تشريحي/مسعود عامل سخي. 92
عمران 624/15136 611081 624/15136 a 400ص.c: مصور. 1387 خاک -- مکانيک 0 1کلانتري ، فرزين ، 1342 -3108101 تهران: مرکز نشر جهش، 1387. مکانيک خاک/ مولفين فرزين کلانتري، همايون شاوردي. 93
عمران 378/1664 611082 378/1664 a[290] ص .cمصور، نمودار 1379 دانشگاهها و مدارس عالي -- ايران -- آزمونهاnl خاک -- مکانيک -- آزمونها و تمرينها اميرافشاري ، ساسان ، - 1354 تهران : سيماي دانش ، 1379. مجموعه سوالات طبقه بندي شده آزمون کارشناسي ارشد مکانيک خاک / تاليف ساسان اميرافشاري 94
عمران 625/8076 611109 625/8076 236 ص.: مصور ، جدول،نمودار. 1390 آزمون دوره هاي تحصيلات تکميلي -- ايران باقري، رامتين، 1364 - تهران: پوران پژوهش، 1390. روسازي راه/نويسنده رامتين باقري. 95
عمران 378/1664 611110 378/1664 [119] ص.: مصور، جدول، نمودار. 1388 آزمون دوره هاي تحصيلات تکميلي -- ايران باقري، رامتين، 1364 - تهران: مرکز نشر جهش، 1388. راهسازي: خلاصه کامل درس و نکات کليدي تست هاي تاليفي و طبقه بندي شده کنکور کارشناسي ارشد همراه با پاسخ هاي کاملا تشريحي / رامتين باقري. 96
عمران 625/8 611111 625/8 a155 ص.c:مصور، جدول، نمودار . 1386 روسازي -- طرح و ساختمان . خاک -- آزمايش . راهسازي . جراحي، آرمين تهران: وزارت راه و ترابري، معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري، پژوهشکده حمل و نقل، 1386. کاربرد CBR غيراشباع در طراحي روسازي/ مدير پروژه آرمين جراحي ؛ مجري آزمايشگاه فني و مکانيک خاک وزارت راه و ترابري ؛ ناظرين مرتضي اسماعيلي، اسماعيل اسماعيل پور. 97
عمران 611112 1389 مشخصات هندسي و جدول مقاطع فولادي عليرضايي به آوران مشخصات هندسي و جدول مقاطع فولادي /عليرضايي 98
عمران 611113 1387 مهندسي متره ميلاني زاره ميلان افزار مهندسي متره /ميلاني زاده 99
عمران 692/80955 611114 692/80955 1181 ص. 1389 ساختمان سازي -- ايران شاه بيگيان، پونه، 1351 - تهران: مقدس، 1389. کتاب جامع حرفه پيمانکاري براي پيمانکاران موفق/مولف پونه شاه بيگيان. 100
عمران 691 611122 691 [254] ص.:: مصور، جدول، نمودار. 1388 ساختمان سازي سرمدي، امير، 1361 - تهران: سيماي دانش: آذر، 1388. ساختمان هاي با مصالح بنايي/ تهيه و تنظيم امير سرمد نهري، محسن کاردان. 101
عمران 691 611123 691 [254] ص.:: مصور، جدول، نمودار. 1388 ساختمان سازي سرمدي، امير، 1361 - تهران: سيماي دانش: آذر، 1388. ساختمان هاي با مصالح بنايي/ تهيه و تنظيم امير سرمد نهري، محسن کاردان. 102
عمران 624/1762 611124 624/1762 aهفت ، [574] ص .cمصور، جدول ، نمودار 1379 زلزله -- مهندسي . ساختمانها -- اثر زلزله . سازه -- ديناميک . برگي ، خسرو تهران : دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ ، 1379. اصول مهندسي زلزله / تاليف خسرو برگي 103
عمران 611125 1378 تحليل لرزه اي سازه ها رضايي پژند دانشگاه امام رضا(ع) تحليل لرزه اي سازه ها/ رضايي پژند 104
عمران 611126 1378 تحليل لرزه اي سازه ها رضايي پژند دانشگاه امام رضا (ع) تحليل لرزه اي سازه ها/ رضايي پژند 105
عمران 624/1762 611127 624/1762 296 ص.: جدول ، نمودار. 1388 زلزله -- مهندسي تابش پور، محمدرظا، 1354 - تهران: فدک ايساتيس؛ سبزوار: دانشگاه تربيت معلم سبزوار، 1388. مسائل کاربردي مهندسي زلزله/مولفان محمدرظا تابش پور ، فريد قهاري. 106
عمران 693/852 611128 693/852 252 ص. : مصور، جدول، نمودار. 1388 ديوارهاي آجري -- استانداردها تابش پور، محمدرظا، 1354 - تهران : فدک ايساتيس ، 1388. بهسازي لرزه اي قاب هاي سازه اي داراي ديوار پرکننده آجري / محمدرظا تابش پور. 107
عمران 693/852 611129 693/852 252 ص. : مصور، جدول، نمودار. 1388 ديوارهاي آجري -- استانداردها تابش پور، محمدرظا، 1354 - تهران : فدک ايساتيس ، 1388. بهسازي لرزه اي قاب هاي سازه اي داراي ديوار پرکننده آجري / محمدرظا تابش پور. 108
عمران 611130 1390 مقاوک سازي لرزه اي اتصالات دکتر حميد رضا وثوقي فر دانشگاه قم مقاوم سازي لرزه اي اتصالات /دکتر حميد رضا وثوقي فر 109
عمران 611131 1390 مقاوم سازي لرزه اي اتصالات دکترحميدرضا وثوقي فر دانشگاه قم مقاوم سازي لرزه اي اتصالات/ دکتر حميدرضا وثوقي فر 110
عمران 693/852 611132 693/852 a169 ص.c:مصور، نقشه، نمودار. 1386 ساختمانها -- اثر زلزله. ساختمانهاي ضد زلزله. زلزله -- پيش بيني هاي ايمني. بهشتي مآل، همايون تهران: سيماي دانش، 1386. نکات کاربردي از طراحي و اجراي ساختمانهاي مقاوم در برابر زلزله/مولف همايون بهشتي مآل. 111
عمران 693/852 611133 693/852 a169 ص.c:مصور، نقشه، نمودار. 1386 ساختمانها -- اثر زلزله. ساختمانهاي ضد زلزله. زلزله -- پيش بيني هاي ايمني. بهشتي مآل، همايون تهران: سيماي دانش، 1386. نکات کاربردي از طراحي و اجراي ساختمانهاي مقاوم در برابر زلزله/مولف همايون بهشتي مآل. 112
عمران 690/24 611134 690/24 a214ص.c:مصور، جدول، نمودار. 1386 ساختمان ها -- مرمت و بازسازي . ساختمان هاي -- ضد زلزله. سازه -- پايداري . ساختمانها -- اثر زلزله . زلزله -- پيشگيري . محبي مقدم، بهروز ، 1346 - تهران: فدک ايساتيس، 1386. آشنايي با روش هاي بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود/تهيه و تدوين بهروز محبي مقدم. 113
عمران 690/24 611135 690/24 a214ص.c:مصور، جدول، نمودار. 1386 ساختمان ها -- مرمت و بازسازي . ساختمان هاي -- ضد زلزله. سازه -- پايداري . ساختمانها -- اثر زلزله . زلزله -- پيشگيري . محبي مقدم، بهروز ، 1346 - تهران: فدک ايساتيس، 1386. آشنايي با روش هاي بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود/تهيه و تدوين بهروز محبي مقدم. 114
عمران 611136 1375 واکنش سازه ها در مقابل زلزله مهندس سيد اکبر خليفه لو دهخدا واکنش سازه ها در مقابل زلزله /مهندس سيد اکبر خليفه لو 115
عمران 611137 1375 واکنش سازه ها در مقابل زلزله سيد اکبر خليفه لو دهخدا واکنش سازه ها در مقابل زلزله/دکتر سيد اکبر خليفه لو 116
عمران 611138 1375 واکنش سازه ها در مقابل زلزله دکتر اکبر خليفه لو دهخدا واکنش سازه ها در مقابل زلزله/ دکتر سيد اکبر خليفه لو 117
عمران 693/852 611139 693/852 a140 ص.c: مصور، جدول، نمودار. 1387 ساختمان هاي ضدزلزله -- استانداردها. زلزله -- پيش بيني هاي ايمني. ساختمان ها -- اثر زلزله. سازه -- پايداري. سازه، تجزيه و تحليل. ساختمان سازي -- نظارت -- داده پردازي. فاروقي، عليرضا، 1358 - تهران: سيماي دانش،1387 . راهنماي کاربردي بهسازي لرزه اي/ تاليف عليرضا فاروقي. 118
عمران 693/852 611140 693/852 a140 ص.c: مصور، جدول، نمودار. 1387 ساختمان هاي ضدزلزله -- استانداردها. زلزله -- پيش بيني هاي ايمني. ساختمان ها -- اثر زلزله. سازه -- پايداري. سازه، تجزيه و تحليل. ساختمان سازي -- نظارت -- داده پردازي. فاروقي، عليرضا، 1358 - تهران: سيماي دانش،1387 . راهنماي کاربردي بهسازي لرزه اي/ تاليف عليرضا فاروقي. 119
عمران 611141 1387 زمين لرزه چگونه اتفاق مي افتد؟ دکتر حميد تقي زاده سيماي دانش زمين لرزه چگونه اتفاق مي افتد؟/ دکتر حميد تقي زاده 120
عمران 624/1762 611142 624/1762 74 ص.:جدول ، نمودار. 1388 سازه -- طرح و محاسبه محمودي صاحبي، موسي، 1342 - تهران: دانشگاه شهيد رجايي، 1388. فلسفه طراحي لرزه اي بر اساس عملکرد/تاليف موسي محمودي صاحبي. 121
عمران 611143 1362 تحليل کامپيوتري سازه ها دکتر علي کاوه مرکز دانشگاهي تحليل کامپيوتري سازه ها /دکتر علي کاوه 122
عمران 611144 تحليل کامپيوتري سازه ها دکتر علي کاوه مرکز دانشگاهي تحليل کامپيوتري سازه ها /دکتر علي کاوه 123
عمران 624/183414 611145 624/183414 167 ص.: مصور، جدول، نمودار. 1388 ساختمان سازي -- استانداردها تابش پور، محمدرظا، 1354 - تهران: فدک ايساتيس: دانشگاه تربيت معلم سبزوار، 1388. الزامات ديوار پرکننده ي آجري در آيين نامه ي 2800/ تاليف و تصنيف محمدرظا تابش پور. 124
عمران 624/183414 611146 624/183414 167 ص.: مصور، جدول، نمودار. 1388 ساختمان سازي -- استانداردها تابش پور، محمدرظا، 1354 - تهران: فدک ايساتيس: دانشگاه تربيت معلم سبزوار، 1388. الزامات ديوار پرکننده ي آجري در آيين نامه ي 2800/ تاليف و تصنيف محمدرظا تابش پور. 125
عمران 624/1821 611147 624/1821 a189 ص .cمصور، جدول ، نمودار 1384 سازه هاي فولادي فولاد ساختماني -- جدولها و نمودارها فولاد ساختماني -- استانداردها Lohs, wolfram تهران : فدک ايساتيس ، 1384. جداول و استاندارد و جداول سازه هاي فولادي / مولف ولفرام - لوزه ؛ مترجم پرويز پارسي راد 126
عمران 624/1821 611148 624/1821 a189 ص .cمصور، جدول ، نمودار 1384 سازه هاي فولادي فولاد ساختماني -- جدولها و نمودارها فولاد ساختماني -- استانداردها Lohs, wolfram تهران : فدک ايساتيس ، 1384. جداول و استاندارد و جداول سازه هاي فولادي / مولف ولفرام - لوزه ؛ مترجم پرويز پارسي راد 127
عمران 624/1821 611149 624/1821 a189 ص .cمصور، جدول ، نمودار 1384 سازه هاي فولادي فولاد ساختماني -- جدولها و نمودارها فولاد ساختماني -- استانداردها Lohs, wolfram تهران : فدک ايساتيس ، 1384. جداول و استاندارد و جداول سازه هاي فولادي / مولف ولفرام - لوزه ؛ مترجم پرويز پارسي راد 128
عمران 624/1821 611150 624/1821 a189 ص .cمصور، جدول ، نمودار 1384 سازه هاي فولادي فولاد ساختماني -- جدولها و نمودارها فولاد ساختماني -- استانداردها Lohs, wolfram تهران : فدک ايساتيس ، 1384. جداول و استاندارد و جداول سازه هاي فولادي / مولف ولفرام - لوزه ؛ مترجم پرويز پارسي راد 129
عمران 624/1834 611156 624/1834 [299]ص. : مصور ، جدول ، نمودار. 1388 ميلگرد گذاري سرمد نهري ، امير، 1363 - تهران : متفکران ، 1388. راهنماي جامع قالب بندي و آرماتوربندي / مولفين امير سرمدنهري، محسن کاردان. 130
عمران 624/18341 611157 624/18341 a[7] ، 262 ص.c: مصور، جدول، نمودار. 1386 سازه هاي بتني -- طرح و محاسبه -- راهنماي آموزشي (عالي). سازه هاي بتني -- طرح و محاسبه -- مسائل، تمرين ها و غيره (عالي). طهموريان، فرزانه، 1356 - تهران: فدک ايستاتيس، 1386. تجزيه و تحليل مسائل طراحي ساختمان هاي بتن مسلح/مولف فرزانه طهموريان. 131
عمران 624/18341 611158 624/18341 a[7] ، 262 ص.c: مصور، جدول، نمودار. 1386 سازه هاي بتني -- طرح و محاسبه -- راهنماي آموزشي (عالي). سازه هاي بتني -- طرح و محاسبه -- مسائل، تمرين ها و غيره (عالي). طهموريان، فرزانه، 1356 - تهران: فدک ايستاتيس، 1386. تجزيه و تحليل مسائل طراحي ساختمان هاي بتن مسلح/مولف فرزانه طهموريان. 132
عمران 624/18341 611159 624/18341 200ص.:مصور، جدول 1389 خانه هاي بتني -- طرح و ساختمان. اميري بهقدم ، مهدي ، 1361 - تهران : خدمات نشر کيان رايانه سبز: زانيس: انتشارات خليج فارس، 1389. تشريح کامل مسايل طراحي ساختمان هاي بتن مسلح«بر مبناي آيين نامه بتن ايران (آبا)»/تاليف مهدي اميري بهقدم. 133
عمران 624/18341 611160 624/18341 200ص.:مصور، جدول 1389 خانه هاي بتني -- طرح و ساختمان. اميري بهقدم ، مهدي ، 1361 - تهران : خدمات نشر کيان رايانه سبز: زانيس: انتشارات خليج فارس، 1389. تشريح کامل مسايل طراحي ساختمان هاي بتن مسلح«بر مبناي آيين نامه بتن ايران (آبا)»/تاليف مهدي اميري بهقدم. 134
عمران 624/15136 611083 624/15136 304ص.:مصور، جدول، نمودار. 1390 خاک -- مکانيک -- مسائل، تمرينها و غيره (عالي) اميري بهقدم ، مهدي ، 1361 - تهران: خدمات نشر کيان رايانه سبز: زانيس: خليج فارس، 1390. تشريح کامل مسايل مکانيک خاک/تاليف مهدي اميري بهقدم. 135
عمران 624/15136 611084 624/15136 331ص.: مصور ، جدول ، نمودار. 1390 خاک -- مکانيک -- مسائل، تمرينها و غيره (عالي) جسماني، مهراب، 1345 - تهران: پوران پژوهش، 1390. مکانيک خاک اصول و مفاهيم/ نويسنده مهراب جسماني ، اسماء ماپار. 136
عمران 624/15136 611085 624/15136 331ص.: مصور ، جدول ، نمودار. 1390 خاک -- مکانيک -- مسائل، تمرينها و غيره (عالي) جسماني، مهراب، 1345 - تهران: پوران پژوهش، 1390. مکانيک خاک اصول و مفاهيم/ نويسنده مهراب جسماني ، اسماء ماپار. 137
عمران 378/1664 611086 378/1664 335 ص.مصور، جدول، نمودار. 1389 آزمون دوره هاي تحصيلات تکميلي -- ايران جسماني، مهراب، 1345 - تهران: پوران پژوهش، 1389. مکانيک خاک (مسائل، تمرين ها و تست ها)/مولفان مهراب جسماني، ايمان مهدي پور، منا عربشاهي. 138
عمران 611087 1389 استريتر وايلي مکانيک سيالات انتظاري نوپردازان استريتر وايلي مکانيک سيالات ا/نتظاري 139
عمران 620/106 611089 620/106 aف ، [912] ص .c : مصور، جدول ، نمودار. 1378 سيالات -- مکانيک . Shames, Irvin Herman a[کرمانشاه ]: نوپردازان ، 1378. مکانيک سيالات / ايروينگ اچ . شيمز؛ ترجمه عليرضا انتظاري . 140
عمران 551/48 611166 551/48 a[179] ص.c : مصور، جدول، نمودار. 1386 آب شناسي. آب شناسي -- آزمونها و تمرينها ( عالي ). آب شناسي -- مسائل ، تمرينها و غيره ( عالي ). طهموريان، فرزانه، 1356 - تهران: فدک ايساتيس ، 1386. تجزيه و تحليل مسائل هيدرولوژي کاربردي/ مولف فرزانه طهموريان. 141
عمران 551/48 611167 551/48 a[179] ص.c : مصور، جدول، نمودار. 1386 آب شناسي. آب شناسي -- آزمونها و تمرينها ( عالي ). آب شناسي -- مسائل ، تمرينها و غيره ( عالي ). طهموريان، فرزانه، 1356 - تهران: فدک ايساتيس ، 1386. تجزيه و تحليل مسائل هيدرولوژي کاربردي/ مولف فرزانه طهموريان. 142
عمران 620/136 611168 620/136 404 ص.: جدول. 1388 بتن -- استانداردها عتيقي لرستاني ، مهدي ، 1362 - تهران: مقدس، 1388. نکات کليدي مقررات و آئين نامه هاي اجرايي در بتن ايران آبا/ گردآوري مهدي عتيقي لرستاني. 143
عمران 620/136 611169 620/136 164 ص.: مصور، جدول. 1388 بتن پيش ساخته تدين ، محسن تهران: به آوران، 1388. مشخصات فني، راهنماي توليد و پذيرش جداول بتني پيش ساخته / مولفين محسن تدين، فريدون رظايي، مسعود نصر آزاداني؛ [براي] معاونت فني و عمراني شهرداري تهران. 144
عمران 0222624/1834 611170 0222624/1834 a177 ص.c: مصور، جدول. 1387 سازه هاي بتني -- طرح و محاسبه. ساختمان هاي بتني. ساختمان هاي بتني -- استانداردها. سرحدنهري، امير، 1363 - تهران: سيماي دانش: آذر، 1387. نظارت بر اجراي ساختمان هاي بتني/ امير سرحدنهري، محسن کاروان. 145
عمران 624/1821 611151 624/1821 a189 ص .cمصور، جدول ، نمودار 1384 سازه هاي فولادي فولاد ساختماني -- جدولها و نمودارها فولاد ساختماني -- استانداردها Lohs, wolfram تهران : فدک ايساتيس ، 1384. جداول و استاندارد و جداول سازه هاي فولادي / مولف ولفرام - لوزه ؛ مترجم پرويز پارسي راد 146
عمران 620/37 611152 620/37 159 ص.: مصور، جدول، نمودار. 1388 ساختمان ها -- اثر زلزله کيواني، جعفر، 1328- تهران: آذر: سيماي دانش، 1388. کاربرد ميراگرها در مقاوم سازي سازه ها / تاليف جعفر کيواني، مهدي رحيمي اصل. 147
عمران 620/37 611153 620/37 159 ص.: مصور، جدول، نمودار. 1388 ساختمان ها -- اثر زلزله کيواني، جعفر، 1328- تهران: آذر: سيماي دانش، 1388. کاربرد ميراگرها در مقاوم سازي سازه ها / تاليف جعفر کيواني، مهدي رحيمي اصل. 148
عمران 625/725 611154 625/725 [135] ص.: مصور، جدول، نمودار. 1388 راه ها -- نقشه کشي باباخاني ملکي، سعيد، 1359 - تهران:خدمات نشر کيان رايانه سبز: الياس: زانيس، 1388. راهنماي طرح هندسي راه/ تاليف سعيد باباخاني ملکي. 149
عمران 625/725 611155 625/725 [135] ص.: مصور، جدول، نمودار. 1388 راه ها -- نقشه کشي باباخاني ملکي، سعيد، 1359 - تهران:خدمات نشر کيان رايانه سبز: الياس: زانيس، 1388. راهنماي طرح هندسي راه/ تاليف سعيد باباخاني ملکي. 150
عمران 624/18341 611161 624/18341 200ص.:مصور، جدول 1389 خانه هاي بتني -- طرح و ساختمان. اميري بهقدم ، مهدي ، 1361 - تهران : خدمات نشر کيان رايانه سبز: زانيس: انتشارات خليج فارس، 1389. تشريح کامل مسايل طراحي ساختمان هاي بتن مسلح«بر مبناي آيين نامه بتن ايران (آبا)»/تاليف مهدي اميري بهقدم. 151
عمران 625/84 611162 625/84 176 ص.: مصور، جدول، نمودار. 1388 روسازي با بتن -- استانداردها بهشتي مال، همايون، 1339 -، گردآورنده، مترجم تهران: کيان رايانه سبز:زانيس: خليج فارس، 1388. طراحي و اجراي روسازي بتني شامل ظوابط اجراي بتن روسازي ... مطابق استانداردهاي ACI-BS و نشريه 101 و 55/ تاليف و ترجمه همايون بهشتي مآل. 152
عمران 666/893 611163 666/893 a164ص.c: جدول ، نمودار. 1385 بتن . بتن -- مخلوط کردن . مستوفي نژاد، داود، 1339- اصفهان : ارکان دانش ، 1385. تکنولوژي و طرح اختلاط بتن / تاليف داوود مستوفي نژاد. 153
عمران 666/893 611164 666/893 a164ص.c: جدول ، نمودار. 1385 بتن . بتن -- مخلوط کردن . مستوفي نژاد، داود، 1339- اصفهان : ارکان دانش ، 1385. تکنولوژي و طرح اختلاط بتن / تاليف داوود مستوفي نژاد. 154
عمران 666/893 611165 666/893 a164ص.c: جدول ، نمودار. 1385 بتن . بتن -- مخلوط کردن . مستوفي نژاد، داود، 1339- اصفهان : ارکان دانش ، 1385. تکنولوژي و طرح اختلاط بتن / تاليف داوود مستوفي نژاد. 155
عمران 621/877 611181 621/877 512 ص.:مصور(رنگي)٬ ژس. 1388 پله برقي -- طرح و ساختمان فصيحي٬ ايرج٬ 1351- تهران: نوآور، 1388. راهنماي جامع آسانسور و پله برقي : (شامل مکانيک، ترافيک، محاسبات و برق)/مولفان ايرج فصيحي٬ اميد هاشمي. 156
عمران 3468/5502 611182 3468/5502 504 ص. 1390 آيين نامه ها-- ايران حسين زاده، عليرظا، 1356 - ، گردآورنده تهران: اميدانقلاب، 1390. مجموعه کامل قوانين، مصوبات و بخشنامه هاي کاربردي پيمانکاري به همرا پرسش و پاسخ هاي طبقه بندي شده.../ گردآوري و تدوين عليرظا حسين زاده. 157
عمران 624/1762 611183 624/1762 a230ص.c:مصور، جدول، نمودار. 1385 ساختمانهاي ضد زلزله - استانداردها. ساختمانهاي ضد زلزله - ايران - آيين نامه ها. ساختمانهاي ضد زلزله - آزمونها. پرويني ،مهدي، 1360- تهران : سيماي دانش ، 1385. شرحي بر آيين نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد2800)/ تاليف مهدي پرويني. 158
عمران 627/31 611184 627/31 a494 ص.c:مصور، جدول 1387 آبياري -- کانالها و نهرها -- طرح و ساختمان . اميري تکلداني ، ابراهيم ، 1340 - تهران: دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ، 1387. طراحي کانال هاي آبياري و سازه هاي وابسته/تاليف ابراهيم اميري تکلداني ، محمدکاظم سياهي . 159
عمران 624/171 611185 624/171 a430 ص .cمصور، جدول ، نمودار 1383 خمش (مکانيک )nl سازه ، تجزيه و تحليل Brus, Don Orr تهران : دانشگاه امام حسين (ع )، موسسه چاپ و انتشارات ، 1383. کمانش ميله ها، ورق ها و پوسته ها/ تاليف دان ا. بروش ، بوا. المورث ؛ ترجمه مجتبي قمري زاده ، غلامحسين رحيمي 160
عمران 627/86 611186 627/86 a367 ص.c:مصور، جدول، نمودار. 1386 مخزن هاي آب -- طرح و ساختمان. مخزن هاي بتني -- طرح و ساختمان. سلاجقه، جواد، 1334 - کرمان: دانشگاه شهيد باهنر (کرمان)، 1386. طراحي مخازن زميني آب/جواد سلاجقه. 161
عمران 658/7230955 611197 658/7230955 a[347] ص. 1386 مناقصه -- ايران. معاملات دولتي -- قوانين و مقررات -- ايران. ميلاني زاده، عليرضا، 1336 - مشهد: ميلان افزار، 1386. مديريت و راهبرد مناقصات، مورد استفاده حقوقدانان ، کليه ارگان ها و.../تاليف و تدوين عليرضا ميلاني زاده. 162
عمران 690/03 611198 690/03 aص 232 1381 ساختمان سازي -- واژه نامه ها -- فارسي nl فارسي -- واژه نامه ها -- انگليسي ميلاني زاده ، علي رضا، - 1336 مشهد: نما، 1381. فرهنگ ساخت و ساز (حقوقي )/ نويسنده علي رضا ميلاني زاده 163
عمران 624/193 611199 624/193 200 ص.: مصور، جدول، نمودار. 1388 تونل ها -- تهويه تهران: وزارت راه و ترابري، پژوهشکده حمل و نقل، 1388. طراحي سيستمهاي تهويه تونلهاي راه/ مجري شرکت مهندسين فيروزپويا؛ مدير پروژه امير محجوب؛ ناظرين محمدجواد جعفري، عبدالهادي قزوينيان، حسن مدني. 164
عمران 627/54 611200 627/54 a495 ص .c : مصور، جدول، نمودار. 1384 زهکشي . آبياري -- مهندسي . Smedem, Lambert K. مشهد : دانشگاه امام رضا ( ع ) ، 1384. زهکشي جديد: ( برنامه ريزي ، طراحي و مديريت سيستم هاي زهکشي ) / لامبرت اسميدما، ويلم ولوتمن ، ديويد راي کرافت ؛ ترجمه و تدوين امين عليزاده . 165
عمران 307/12160948 611201 307/12160948 a[295] ص .cمصور (بخشي رنگي )، نقشه (بخشي رنگي )، جدول ، نمودار 1380 شهرسازي -- اسکانديناوي nl شهرسازي -- مطالعات تطبيقي nl عمران منطقه اي -- اسکانديناوي قريب ، فريدون ، - 1320 تهران : دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ ، 1380. بررسي تطبيقي نظام هاي شهرسازي (هلند، نروژ، فنلاند، سوئد و دانمارک )/ نوشته فريدون قريب 166
عمران 624/154 611202 624/154 a133\ ص.c:مصور، جدول، نمودار. 1386 شمع زني (راه و ساختمان). فخاريان، کاظم تهران: وزارت راه و ترابري، معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري، پژوهشکده حمل و نقل، 1386. آزمايش ها و تحليل هاي ديناميکي در طراحي و اجراي شمع ها/مجري کاظم فخاريان و شهرام فيضي ؛ ناظر ارسلان قهرماني، بهروز گتميري، کريم جلاليان ؛مدير پروژه علي حيدري پناه ، محمد منصورزاده . 167
عمران 611209 پديده واکنش قليائي مصالح سنگي درسدهي بتني دکترمنصور گرجي وزارت نيرو پديده واکنش قليائي مصالح سنگي درسد هاي بتني/ دکتر منصور گرجي 168
عمران 627/98 611210 627/98 a[131] ص.c: مصور، نمودار. 1387 سکوهاي دريائيnl سکوهاي دريايي -- طرح و ساختمان0 1هوشيار خوشدل، سيامک، 1349 -3422477 تهران: فدک ايساتيس، 1387. مباني طرح و اجراي سکوهاي دريايي/ مولف سيامک هوشيار خوشدل. 169
عمران 657/86 611211 657/86 شش، 129 ص.: جدول. 1390 پيمانکاران -- قوانين و مقررات -- ايران حقدوست، عليرظا، 1352 - تهران: فدک ايساتيس، 1390. شرحي بر محاسبه تاخيرات پيمانکاران (طبق شرايط عمومي پيمان) نشريه شماره 4311/ مهندسين مشاور گنو، عليرظا حقدوست. 170
عمران 620/136 611212 620/136 80 ص.: جدول. 1388 بتن -- نمونه سنجي تدين ، محسن تهران: به آوران، 1388. راهنماي کنترل کيفي بتن در پروژه هاي عمراني شهري/ اعظاي کميته گردآوري و تدوين محسن تدين، فريدون رظايي، مسعود نصرآزاداني.؛ [براي] سازمان مهندسي و عمران شهر تهران، معاونت مهندسي و برنامه ريزي. 171
عمران 611213 1379 کميته ملي سدهاي بزرگ ايران .کميته مواد و مصالح براي سدهاي بتني.کنترل کيفيت بتن در سدسازي وزارت نيرو کميته ملي سدهاي بزرگ ايران.کميته فني مواد و مصالح سدهاي بتني.کنترل کيفيت بتن در سدسازي 172
عمران 627/8 611214 627/8 ب ، 29، 46ص.: نمودار. 1388 سد و سد سازي -- پيش بيني هاي ايمني -- ارزشيابي تهران: وزارت نيرو، کميته ملي سدهاي بزرگ ايران، 1388. رويکردهاي اصلي در نظارت بر سدها/ ترجمه علي نورزاد ، محمدمهدي نوربخش. 173
عمران 624/25 611215 624/25 a191 ص.c: مصور، جدول، نمودار. 1385 پل و پل سازي -- طرح و محاسبه. پل ها -- اثر زلزله. پل ها -- طرح و ساختمان. زهرائي، مهدي تهران: وزارت راه و ترابري، معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري پژوهشکده حمل و نقل، 1385. آشنايي با جداساز هاي لرزه اي و تاثير آن ها بر عملکرد پل ها/مجري مهدي زهرائي. 174
عمران 620/137 611216 620/137 a200 ص.c:مصور، جدول، نمودار. 1387 بتن تقويت شده با الياف. ساختمان هاي بتن مسلح. خالو، عليرضا، 1335 - ،گردآورنده و مترجم. تهران: دانشگاه صنعتي شريف، موسسه انتشارات علمي، 1387. تقويت سازه هاي بتن آرمه با FRP/[گردآورنده] و مترجم عليرضا خالو، رضا دريابيگي. 175
عمران 690/029 611217 690/029 176ص.جدول 1389 ساختمان -- ايران -- قراردادها فرشادفر، محمد علي، 1349 - تهران:نوآور٬ 1389 . مرجع کامل تعديل و مابه التفاوت مصالح/محمدعلي فرشادفر. 176
عمران 624/177 611218 624/177 102 ص.:مصور. 1389 الگوهاي مهندسي هيلسون، باري
Hilson, Barry
تهران: سيماي دانش: آذر، 1389. مدل سازي رفتار سازه ها/تاليف بري هيلسون ؛ ترجمه علي فروغي اصل، محمدجواد منظمي. 177
عمران 625/8 611219 625/8 a155 ص.c:مصور، جدول، نمودار . 1386 روسازي -- طرح و ساختمان . خاک -- آزمايش . راهسازي . جراحي، آرمين تهران: وزارت راه و ترابري، معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري، پژوهشکده حمل و نقل، 1386. کاربرد CBR غيراشباع در طراحي روسازي/ مدير پروژه آرمين جراحي ؛ مجري آزمايشگاه فني و مکانيک خاک وزارت راه و ترابري ؛ ناظرين مرتضي اسماعيلي، اسماعيل اسماعيل پور. 178
عمران 611220 120 ,1جلد ,تصوير  ,جدول  1390 جي.هيکس، تيلر، TYLER، J.HICKS، ، پديد آور تهرانکيان رايانه سبز - زانيس - خليج فارس - نداي سبز شمال1390 فرمول هاي مهندسي عمران تير و ستونCIVIL ENGINEERING FORMULAS BEAM & COLUMN 179
عمران 624/154 611227 624/154 a40صc: مصور. 1385 شمع زني (راه و ساختمان). تهران: وزارت راه و ترابري، معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري، 1385. دستورالعمل آزمايش هاي استاتيکي شمع ها/تهيه کننده وزارت راه و ترابري - شورايعالي فني امور زير بنايي حمل و نقل. 180
عمران 620/11274 611228 620/11274 a128 ص .cمصور، جدول ، نمودار 1384 آزمون ماوراي صوتي هنرور، فرهنگ تهران : نوپردازان ، 1384. آزمون هاي غير مخرب ، فراصوتي / فرهنگ هنرور 181
عمران 611229 1389 مشخصات هندسي و جدول مقاطع فولادي(اشتال سجاد صبوري به آوران مشخصات هندسي و جدول مقاطع فولادي(اشتال) 182
عمران 624/170285 611230 624/170285 a95 ص.c: مصور، جدول. 1387 سازه -- برنامه هاي کامپيوتري. سازه، تجزيه و تحليل -- داده پردازي. گرافيک کامپيوتري. ترکاشوند، اکبر، 1357 - تهران: فراز انديش سبز، 1387. آموزش گام به گام نرم افزارهاي ETABS - SAFE: تدريس شده در کلاسهاي ارتقاط، مهندسي بهمراه جداول و دتايلهاي اجرايي و تهيه دفترچه محاسبات/ مولفين اکبر ترکاشوند، اميد خورابلو. 183
عمران 690/54 611231 690/54 194ص.: مصور، جدول، نمودار. 1388 ساختمان هاي صنعتي -- طرح و ساختمان ترابي ، افشين ، 1350 - تهران: سيماي دانش: آذر، 1388. طرح و ساخت ساختمانهاي صنعتي(سوله)/ تاليف افشين ترابي. 184
عمران 611232 1389 طراحي لرزه اي تونل ها فريبرز صالحي عالي طراحي لرزه اي تونل ها 185
عمران 0222624/1834 611171 0222624/1834 a177 ص.c: مصور، جدول. 1387 سازه هاي بتني -- طرح و محاسبه. ساختمان هاي بتني. ساختمان هاي بتني -- استانداردها. سرحدنهري، امير، 1363 - تهران: سيماي دانش: آذر، 1387. نظارت بر اجراي ساختمان هاي بتني/ امير سرحدنهري، محسن کاروان. 186
عمران 624/1834 611172 624/1834 a188ص.c:مصور، جدول، نمودار. 1386 ساختمانهاي بتني -- کفراژبندي. غفارپورجهرمي، سعيد، 1355- تهران: دانشگاه شهيد رجايي، 1386. اصول اجرايي قالبندي، آرماتوربندي و بتن ريزي (مطابق با آخرين ضوابط آيين نامه بتن و مقررات ملي ساختمان)/سعيد غفارپورجهرمي. 187
عمران 620/136 611173 620/136 124 ص.:مصور، نمودار، جدول. 1388 سيمان رظايي، فريدون، 1344 - تهران: به آوران، 1388. راهکارهاي کاهش مصرف سيمان/فريدون رظايي، مسعود نصرآباداني. 188
عمران 620/136 611174 620/136 a160 ص .cمصور، جدول ، نمودار 1383 بتن nl ساختمانهاي بتني Sha, Surendr P. تهران : دانشگاه شهيد رجايي ، 1383. بتن هاي توانمند و کاربردهاي آنها/ تاليف اس . اچ . احمد - اس . پي . شاه ؛ ترجمه موسي مظلوم ، علي اکبر رمضانيانپور 189
عمران 624/283 611175 624/283 [165] ص.: مصور، جدول. 1388 درز انبساط رظايي، فريدون، 1344 - تهران: به آوران، 1388. سيستم هاي نوين درز انبساط پل ها/ مولفين فريدون رظايي ، مسعود نصرآزاداني؛ [ تهيه و تدوين معاونت فني و عمراني شهرداري تهران ]؛ [براي سازمان مهندسي و عمران شهر تهران]. 190
عمران 343/5507869 611192 343/5507869 570 ص.: مصور، جدول. 1390 ساختمان هاي بتن مسلح-- ايران-- طرح و محاسبه. پرنا، مهدي ، 1354 - تهران: آذر: سيماي دانش، 1390. پيراموني بر مبحث نهم مقررات ملي ساختمان «طرح و اجراي ساختمان هاي بتن آرمه»/ تاليف مهدي پرنا، محمد پرنا. 191
عمران 343/5507869 611193 343/5507869 a275 ص.c:مصور، نمودار. 1386 ساختمان سازي -- قوانين و مقررات -- ايران . سازهاي فولادي. پرويني، مهدي، 1360 - تهران: سيماي دانش، 1386. راهنما و شرح مبحث دهم مقررات ملي ساختمان/تاليف مهدي پرويني، عزيزي، شيرازيان . 192
عمران 343/5507869 611194 343/5507869 a275 ص.c:مصور، نمودار. 1386 ساختمان سازي -- قوانين و مقررات -- ايران . سازهاي فولادي. پرويني، مهدي، 1360 - تهران: سيماي دانش، 1386. راهنما و شرح مبحث دهم مقررات ملي ساختمان/تاليف مهدي پرويني، عزيزي، شيرازيان . 193
عمران 624/170285 611195 624/170285 a610 ص .c:مصور، جدول ، نمودار 1385 سازه -- برنامه هاي کامپيوتري00nl سازه، تجزيه و تحليل -- داده پردازي0 1ترابي ، افشين ، 1350 -334518 تهران : سيماي دانش ، 1385. برنامه تحليل و طراحي سه بعدي سيستم هاي ساختماني dETABS Extende thre dimensional analysis o baildin system/ ترجمه و تدوين افشين ترابي، رضا پاشائي. 194
عمران 611196 1389 راهنمايي مهندسي ساختمان بهمن پور جواهري سها دانش راهنمايي مهندسي ساختمان /بهمن پور جواهري 195
عمران 711/4 611274 711/4 ک، 189ص.: مصور (بخشي رنگي)، جدول. 1388 شهرسازي -- ايران -- طرح و برنامه ريزي زياري ، کرامت الله، 1332 - تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، 1388. برنامه ريزي کاربري اراظي شهري/ تاليف کرامت الله زياري. 196
عمران 627/13 611275 627/13 168ص.: مصور ، جدول ، نمودار. 1390 آبراهه ها -- مسائل، تمرينها و غيره (عالي) اميري بهقدم ، مهدي ، 1361 - تهران: خدمات نشر کيان رايانه سبز ...، 1390. تشريح مسايل هيدروليک کانال هاي باز/ تاليف مهدي اميري بهقدم. 197
عمران 551/48 611276 551/48 a[179] ص.c : مصور، جدول، نمودار. 1386 آب شناسي. آب شناسي -- آزمونها و تمرينها ( عالي ). آب شناسي -- مسائل ، تمرينها و غيره ( عالي ). طهموريان، فرزانه، 1356 - تهران: فدک ايساتيس ، 1386. تجزيه و تحليل مسائل هيدرولوژي کاربردي/ مولف فرزانه طهموريان. 198
عمران 628/3 611277 628/3 a2 ج .cمصور، جدول ، نمودار 1378 فاضلابروهاnl فاضلاب -- تصفيه nl فاضلاب -- انتقال و مصرف منزوي ، محمدتقي ، - 1315 تهران : دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ ، - 1378. فاضلاب شهري / تاليف محمدتقي منزوي 199
عمران 611278 1388 مباني هيدرولوژي تيم ديوي دانشگاه فردوسي مشهد مباني هيدرولوژي/ديوي 200
عمران 624/18341 611279 624/18341 a4 ، 143 ص.c: مصور، جدول، نمودار. 1386 سازه هاي بتني -- طرح و محاسبه -- راهنماي آموزشي (عالي). سازه هاي بتني -- طرح و محاسبه -- مسائل، تمرين ها و غيره (عالي). طهموريان، فرزانه، 1356 - تهران: فدک ايستاتيس، 1386. تجزيه و تحليل مسائل آناليز و طراحي سازه هاي بتن آرمه/مولف فرزانه طهوريان. 201
عمران 624/152 611176 624/152 118 ص.: مصور، جدول، نمودار. 1390 سازه، تجزيه و تحليل عبداللهي، رظا، 1348 - تهران: فدک ايساتيس، 1390. روش هاي اجرايي گودبرداري و سازه هاي نگهبان/ مولف رظا عبداللهي. 202
عمران 624/152 611177 624/152 118 ص.: مصور، جدول، نمودار. 1390 سازه، تجزيه و تحليل عبداللهي، رظا، 1348 - تهران: فدک ايساتيس، 1390. روش هاي اجرايي گودبرداري و سازه هاي نگهبان/ مولف رظا عبداللهي. 203
عمران 624/18341 611178 624/18341 a148 ص .c:مصور، جدول ، نمودار. 1385 ساختمانهاي بتن مسلح . بتن تقويت شده با الياف . پلاستيک تقويت شده . ناطقي الهي ، فريبرز، 1338- تهران : نوپردازان ، 1385. مقاوم سازي سازه هاي بتني با استفاده از FRP/ تاليف فريبرز ناطقي الهي ، شهرام ملکي . 204
عمران 342/5509 611179 342/5509 648 ص. 1389 شهرداري -- قوانين و مقررات -- ايران هداوند، مهدي، 1345 - تهران: جنگل: جاودانه، 1389. نظام حقوقي رسيدگي به اختلافات عوارظ (کميسيون ماده 77 قانون شهرداري)/مهدي هداوند، هرمز يزداني زنوز. 205
عمران 343/55 611180 343/55 408 ص. 1389 ساختمان سازي -- قوانين و مقررات -- ايران هداوند، مهدي، 1345 - تهران: جنگل: جاودانه، 1389. نظام حقوقي رسيدگي به تخلفات مهندسين ساختمان/ تاليف مهدي هداوند ، محمد احمدي ؛ [براي] شوراي انتظامي رسيدگي به تخلفات انتظامي مهندسين ساختمان. 206
عمران 621/183423 611187 621/183423 264 ص.:مصور، جدول، نمودار. 1388 تير هاي بتني پيش تنيده -- طرح و ساختمان منصور، م. ا.
Mansur, M. A.
تهران: جهاد دانشگاهي، واحد صنعتي اميرکبير، 1388. تحليل و طراحي تيرهاي بتني داراي بازشدگي/تاليف [م. ا منصور، کيانگ - هوي تان ] ؛ ترجمه سعيد جبلي فرد. 207
عمران 346/5502 611188 346/5502 398 ص. 1389 ساختمان سازي -- ايران -- آيين نامه ها نعمتي ، سعيد، 1348 - تهران: اميد انقلاب: آراد کتاب، 1389. دستنامه دفاتر فني شرکتهاي پيمانکاري/تاليف سعيد نعمتي. 208
عمران 690/24 611189 690/24 247ص.: مصور،جدول،نمودار 1388 ساختمان سازي -- مقررات ايمني فرشچي، حميدرظا، 1353 - تهران: فرشچي، 1388. مقدمه اي بر مرمت و بهسازي ساختمانهاي مصالح بنايي / تاليف حميد رظا فرشچي. 209
عمران 624 611190 624 a496 ص.c:مصور، نمودار. 1387 ساختمان سازي -- ماشين آلات -- مديريت. راه و ساختمان -- ابزار و وسايل -- مديريت. ساختمان سازي -- مديريت. Nunnally, S.W. تهران: متفکران، 1387. مديريت ماشين آلات راهسازي و ساختماني/[نانالي] ؛ مترجم [وحيد ميرمحمدي]. 210
عمران 378/1664 611191 378/1664 a489 ص .c: مصور، جدول ، نمودار 1384 دانشگاهها و مدارس عالي -- ايران -- آزمونها. راه و ساختمان -- آزمونها و تمرينها. راه و ساختمان -- مسائل ، تمرينهاو غيره . خزائي ، هوشيار، 1351- تهران : سيماي دانش ، 1384. راهنماي حل مسائل عمران / تاليف هوشيار خزائي . 211
عمران 624/193 611203 624/193 200 ص.: مصور، جدول، نمودار. 1388 تونل ها -- تهويه تهران: وزارت راه و ترابري، پژوهشکده حمل و نقل، 1388. طراحي سيستمهاي تهويه تونلهاي راه/ مجري شرکت مهندسين فيروزپويا؛ مدير پروژه امير محجوب؛ ناظرين محمدجواد جعفري، عبدالهادي قزوينيان، حسن مدني. 212
عمران 624/177 611204 624/177 102 ص.:مصور. 1389 الگوهاي مهندسي هيلسون، باري
Hilson, Barry
تهران: سيماي دانش: آذر، 1389. مدل سازي رفتار سازه ها/تاليف بري هيلسون ؛ ترجمه علي فروغي اصل، محمدجواد منظمي. 213
عمران 624/177 611205 624/177 102 ص.:مصور. 1389 الگوهاي مهندسي هيلسون، باري
Hilson, Barry
تهران: سيماي دانش: آذر، 1389. مدل سازي رفتار سازه ها/تاليف بري هيلسون ؛ ترجمه علي فروغي اصل، محمدجواد منظمي. 214
عمران 624/2 611206 624/2 a70 ص.c:مصور، جدول، نمودار. 1387 پل هاي راه آهن -- طرح و ساختمان. پل هاي راه آهن -- اثر زلزله. تهران: وزارت راه و ترابري، پژوهشکده حمل و نقل، 1387. تعيين هدف بهسازي لرزه اي پل هاي راه آهن (فلزي و بتني مرکب). 215
عمران 624/193 611207 624/193 a120ص.c: مصور،جدول ،نمودار. 1387 تونلها -- اثرزلزله0nl تونل سازي00nl تونلها -- پيش بينيهاي ايمني0 گشتاسبي،کامران،مجري طرح تهران: وزارت راه و ترابري، معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري، پژوهشکده حمل و نقل، 1387. مباني روشهاي طراحي و احداث تونل هاي راه و راه آهن در مناطق لرزه خيز/ مجري کامران گشتاسبي؛ مدير پروژه محمد منصورزاده. 216
عمران 627 611208 627 9، 252 ص.: مصور. 1389 آب -- مهندسي -- الگوهاي رياظي تهران: فدک ايساتيس، 1389. مقدمه اي بر مدلسازي عددي در مهندسي هيدروليک / مولفين سعيدرظا خداشناس ... [ و ديگران ]. 217
عمران 624/18210212 611221 624/18210212 200ص.: مصور، جدول. 1390 فولاد ساختماني -- جدول ها و نمودارها نعمتي ، سعيد، 1348 - تهران: اميدانقلاب، 1390. جداول محاسباتي پروفيلهاي ساختمانهاي فولادي ( اشتال )/ تاليف سعيد نعمتي، فرزانه طهموريان. 218
عمران 611222 1390 تحليل طراحي سوله با نرم افزار sap&etabsl مهندس فرهاد نجومي نوآور تحليل طراحي سوله با نرم افزار sap&etabs 219
عمران 611223 1389 پل سازي به روش پيشراني سهيل آل رسول رامين پل سازي به روش پيشراني /سهيل آل رسول 220
عمران 624/18210212 611224 624/18210212 176ص.:مصور، جدول.؛ 24×17س م. 1389 فولاد ساختماني -- جدول ها و نمودارها محمودي ، کورش ، 1348 - تهران: خدمات نشر کيان رايانه سبز: خزايي: انتشارات خليج فارس، 1389. جداول اشتال ويژه رشته عمران/تهيه و تنظيم کورش محمودي ده ده بيگلو، اسماعيل ايران نژاد. 221
عمران 611225 1389 الاستيسيته تئوري. کاربردها و روش هاي عددي نقدعلي چوپاني دانشگاه صنعتي سهند نقد علي چوپاني/ الاستيسيته تئوري. کاربردها و روش هاي عددي 222
عمران 624/17620955 611226 624/17620955 181ص.:مصور،جدول، نمودار. 1389 ساختمان هاي ظد زلزله-- ايران -- آيين نامه ها عليرظايي، مهدي، 1362 - تهران: به آوران، 1389. تفسير استاندارد 2800ايران/مهدي عليرظايي، علي محمدپور ، يحيي رظايت. 223
عمران 611233 1390 سازه هاي بتن آرمه مهدي قاليبافيان دانشگاه تهران دستورالعمل طرح.محاسبه و تهيه نقشه هاي اجرائي سازه ساختمان ها 224
عمران 692/2 611234 692/2 160ص.: مصور ،جدول . 1388 مهندسي به کمک کامپيوتر -- نرم افزار نجومي، فرشاد، 1342 - تهران: نوآور، 1388. آموزش مقدماتي نرم افزار محاسباتي Etabs & Saf/ مولف فرشاد نجومي. 225
عمران 692/2 611235 692/2 240 ص.:مصور، جدول، نمودار  1388 مهندسي به کمک کامپيوتر -- نرم افزار نجومي، فرشاد، 1342 - تهران: نوآور، 1388. آموزش کاربردي نرم افزاري محاسباتي ETABS & SAFE/ مولف فرشاد نجومي. 226
عمران 620/136 611236 620/136 80 ص.: جدول. 1388 بتن -- نمونه سنجي تدين ، محسن تهران: به آوران، 1388. راهنماي کنترل کيفي بتن در پروژه هاي عمراني شهري/ اعظاي کميته گردآوري و تدوين محسن تدين، فريدون رظايي، مسعود نصرآزاداني.؛ [براي] سازمان مهندسي و عمران شهر تهران، معاونت مهندسي و برنامه ريزي. 227
عمران 624/1762 611237 624/1762 120ص. 1389 سازه -- ديناميک -- دستنامه ها تابش پور، محمدرظا، 1354 - تهران: فدک ايساتيس، 1389. ارتعاشات ساختمانهاي برشي/ تاليف محمدرظا تابش پور. 228
عمران 624/1762 611238 624/1762 120ص. 1389 سازه -- ديناميک -- دستنامه ها تابش پور، محمدرظا، 1354 - تهران: فدک ايساتيس، 1389. ارتعاشات ساختمانهاي برشي/ تاليف محمدرظا تابش پور. 229
عمران 692/5 611239 692/5 208ص.: جدول. 1388 راهسازي--ايران -- برآورد نعمتي ، سعيد، 1348 - تهران: اميد انقلاب: آراد کتاب، 1388. اصول و مباني صورت وظعيت نويسي و دفاع از آن/ سعيد نعمتي، محمدرظا شهابي. 230
عمران 624/18341 611240 624/18341 a4 ، 143 ص.c: مصور، جدول، نمودار. 1386 سازه هاي بتني -- طرح و محاسبه -- راهنماي آموزشي (عالي). سازه هاي بتني -- طرح و محاسبه -- مسائل، تمرين ها و غيره (عالي). طهموريان، فرزانه، 1356 - تهران: فدک ايستاتيس، 1386. تجزيه و تحليل مسائل آناليز و طراحي سازه هاي بتن آرمه/مولف فرزانه طهوريان. 231
عمران 624/1710285 611241 624/1710285 112 ص.:مصور 1388 سازه، تجزيه و تحليل -- برنامه هاي کامپيوتري خسروي،حميد،1360- تهران: کليد آموزش: توسعه آموزش، 1388. کليد ETAbs/حميد خسروي. 232
عمران 624/1710285 611242 624/1710285 112 ص.:مصور 1388 سازه، تجزيه و تحليل -- برنامه هاي کامپيوتري خسروي،حميد،1360- تهران: کليد آموزش: توسعه آموزش، 1388. کليد ETAbs/حميد خسروي. 233
عمران 627/0285 611243 627/0285 a261 ص.c:مصور . 1386 آب -- مهندسي -- نرم افزار. آب -- مهندسي -- داده پردازي . تهران: نوپردازان، 1386. نرم افزارهاي مهندسي آب/تاليف محمدعلي قرباني...[و ديگران]. 234
عمران 624/1710285 611244 624/1710285 a868 ص .c:مصور، جدول ، نمودار 1383 سازه -- برنامه هاي کامپيوتري . سازه ، تجزيه و تحليل -- داده پردازي . گرافيک کامپيوتري . باجي ، حسن ، 1353- تهران : متفکران ، 1383. تکنيک هاي مدل سازي ، تحليل و طراحي کامپيوتري سازه در قالب پروژه هاي کاربردي با استفاده از برنامه هاي SAP2000 - ETABS - SAFE 2000/ تاليف و ترجمه حسن باجي ، جواد هاشمي . 235
عمران 627/13 611245 627/13 a212 ص.c : مصور، جدول، نمودار. 1386 آبراهه ها آبراهه هاj -- مسائل، تمرينها و غيره (عالي) 1طهموريان، فرزانه، 1356 -3226416 تهران : فدک ايساتيس ، 1386. تجزيه و تحليل مسايل هيدروليک کانال هاي باز / مولف فرزانه طهموريان. 236
عمران 551/49015118 611246 551/49015118 a231 ص.c:مصور، جدول ، نمودار. 1386 آبهاي زيرزميني -- الگوهاي رياضي . آبهاي زيرزميني . عطارنژاد، رضا تهران: فدک ايساتيس1386. اجزاط، محدود در آبهاي زيرزميني / [تاليف ] رضا عطارنژاد، امير رباطي . 237
عمران 624/25 611247 624/25 a191 ص.c: مصور، جدول، نمودار. 1385 پل و پل سازي -- طرح و محاسبه. پل ها -- اثر زلزله. پل ها -- طرح و ساختمان. زهرائي، مهدي تهران: وزارت راه و ترابري، معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري پژوهشکده حمل و نقل، 1385. آشنايي با جداساز هاي لرزه اي و تاثير آن ها بر عملکرد پل ها/مجري مهدي زهرائي. 238
عمران 611248 1385 ساخت و ساز واژه مديديت عليرضا ميلاني زاده ميلان افزار ساخت و ساز واژه مديريت /ميلاني زاده 239
عمران 624/10212 611249 624/10212 160 ص.:مصور، جدول، نمودار. 1389 رياظيات -- فرمول ها ميکلسون، ايليا
Mikhelson, Ilya
تهران: خدمات نشر کيان رايانه سبز: زانيس: انتشارات خليج فارس، 1389. فرمولهاي مهندسي سازه ويژه رشته عمران: فشار، کشش، خمش، پيچش.../ [ايليا ميکلسون] ؛ مترجمين کورش محمودي ده ده بيگلو، طيبه گلي. 240
عمران 611250 1386 طرح و محاسبه قابهاي شيبدار مهدي وارسته آستان قدس رضوي طرح و محاسبه قابهاي شيبدار/وارسته 241
عمران 624/576 611251 624/576 aiv، 357 ص.c:مصور، جدول، نمودار. 1387 راه و ساختمان -- راهنماي آموزشي (عالي). راه و ساختمان -- جدولها و نمودارها . راه و ساختمان -- آزمونها و تمرينها (عالي). مسافري، مهدي، 1358 - تهران: زبان تصوير: آدنا، 1387. مباني، جداول و استانداردهاي مهندسي عمران/مولفان مهدي مسافري ، جلال صالحي مبين، مهيار متولي عنبران. 242
عمران 611252 1386 مروري بر اثرات تغيير اقليم سيلاب طراحي سدهاي بزرگ باقر ذهبيون مروري بر اثرات تغيير اقليم بر سيلاب طراحي سدهاي بزرگ/ذهبيون 243
عمران 624/1762 611253 624/1762 213 ص.: مصور. 1389 سازه -- ديناميک -- مسايل ، تمرين ها و غيره حسين پور، فريد، 1364- تهران: آذر: سيماي دانش، 1389. تشريح مسائل ديناميک سازه ها / مولف فريد حسين پور. 244
عمران 611254 1369 تحليل کامپيوتري سازه ها علي کاوه نشر دانشگاهي تحليل کامپيوتري سازه ها /کاوه 245
عمران 624/1773 611255 624/1773 177ص.:مصور٬ جدول٬نمودار 1388 سازه، تجزيه و تحليل محمدي، مجيد، 1354 - تهران:انديشه معاصر٬ 1388 . ميانقاب و اثر آن بر سازه ها/تاليف مجيد محمدي. 246
عمران 526/9 611256 526/9 208ص.:مصور(رنگي)، جدول+ يک لوح فشرده. 1389 نقشه برداري-- رياظيات اکبرزاده خويي ، حسين ، 1341 - کرج: ارم گستر، 1389. آموزش کاربردي نقشه برداري همراه با نرم افزار برنامه هاي محاسباتي قابل استفاده براي نقشه برداران - دانشجويان - هنرجويان/ مولف حسين اکبرزاده خويي. 247
عمران 611257 1389 (مشخصات هندسي و جدول مقاطع فولادي (اشتال مهدي عليرضايي (مشخصات هندسي و جدول مقاطع فولادي (اشتال 248
عمران 627 611258 627 a261 ص .cمصور، جدول ، نمودار 1384 آب -- مهندسي کوره پزان دزفولي ، امين ، - 1356 تهران : جهاد دانشگاهي ، واحد صنعتي اميرکبير، 1384. اصول تئوري مجموعه هاي فازي و کاربرد آن در مدل سازي مسائل مهندسي آب / مولف امين کوره پزان دزفولي 249
عمران 624/152 611260 624/152 a566 ص.c: مصور، نمودار، نمونه. 1387 گودبرداري . گودبرداري -- پيش بينيهاي ايمني . عمليات خاکي . سازه ، تجزيه و تحليل . اطمينان پذيري (مهندسي ). سرمدنهري، امير، 1363 - تهران : سيماي دانش، 1387. اصول و مباني گودبرداري و سازه هاي نگهبان / تهيه کننده امير سرمدنهري، محسن کاردان . 250
عمران 690/22 611259 690/22 314ص.: مصور، جدول، نمودار. 1388 ساختمان ها -- مرمت و بازسازي حسينعلي بيگي، غلامرظا ، 1359- تهران: فدک ايساتيس، 1388. اصول و ظوابط طراحي ساختمان هاي امن/ مولف غلامرظا حسينعلي بيگي. 251
عمران 621/877 611261 621/877 512 ص.:مصور(رنگي)٬ ژس. 1388 پله برقي -- طرح و ساختمان فصيحي٬ ايرج٬ 1351- تهران: نوآور، 1388. راهنماي جامع آسانسور و پله برقي : (شامل مکانيک، ترافيک، محاسبات و برق)/مولفان ايرج فصيحي٬ اميد هاشمي. 252
عمران 690/21 611263 690/21 a307 ص.c:مصور، جدول، نمودار. 1387 ساختمان -- شکستگي00nl ساختمان ها -- عيوب00nl ساختمان ها -- مرمت و بازسازي0 1aDouglas, James7b601 تهران: کاروان حله: طراح، 1387. شناسايي و ريشه يابي عيوب ساختمان/جيمز داگلاس و بيل رانسام ؛ مترجم اميرمسعود معطرخرازي. 253
عمران 378/1664 611264 378/1664 a [536] ص.c :مصور، جدول، نمودار. 1385 دانشگاهها و مدارس عالي -- ايران -- آزمونها. راه و ساختمان -- آزمونها و تمرينها (عالي). اکرامي، اميد، 1350 - تهران : گسترش علوم پايه ، 1385. مجموعه سوالات کنکور کارداني به کارشناسي عمران ويژه دانشجويان رشته عمران (ساختمان) شامل... از سال 1376 تا سال جاري / مولف اميد اکرامي. 254
عمران 620/11274 611265 620/11274 a128 ص .cمصور، جدول ، نمودار 1384 آزمون ماوراي صوتي هنرور، فرهنگ تهران : نوپردازان ، 1384. آزمون هاي غير مخرب ، فراصوتي / فرهنگ هنرور 255
عمران 620/11274 611266 620/11274 a128 ص .cمصور، جدول ، نمودار 1384 آزمون ماوراي صوتي هنرور، فرهنگ تهران : نوپردازان ، 1384. آزمون هاي غير مخرب ، فراصوتي / فرهنگ هنرور 256
عمران 611267 1386 تحليل غير ارتجاعي جامدات و سازه ها کريم عابدي دانشگاه صنعتي سهند تحليل غيرارتجاعي جامدات و سازه ها/عابدي 257
عمران 624/171 611268 624/171 160 ص.: مصور. 1390 سازه -- طرح و نقشه طاووسي تفرشي ، شهريار، 1344 - تهران: فدک ايساتيس، 1390. اصول طراحي و ساخت سازه هاي ماکاروني/ مولفين شهريار طاوسي تفرشي، مسعود شفقي. 258
عمران 624/171 611269 624/171 160 ص.: مصور. 1390 سازه -- طرح و نقشه طاووسي تفرشي ، شهريار، 1344 - تهران: فدک ايساتيس، 1390. اصول طراحي و ساخت سازه هاي ماکاروني/ مولفين شهريار طاوسي تفرشي، مسعود شفقي. 259
عمران 620/136 611270 620/136 80 ص.: جدول. 1388 بتن -- نمونه سنجي تدين ، محسن تهران: به آوران، 1388. راهنماي کنترل کيفي بتن در پروژه هاي عمراني شهري/ اعظاي کميته گردآوري و تدوين محسن تدين، فريدون رظايي، مسعود نصرآزاداني.؛ [براي] سازمان مهندسي و عمران شهر تهران، معاونت مهندسي و برنامه ريزي. 260
عمران 611271 1389 مباحث بنيادي اجراي سازه هاي فولادي فريدون ايراني دانشگاه امام رضا مباحث بنيادي اجراي سازه هاي فولادي/ ايراني 261
عمران 611272 1390 مجموعه آزمون هاي نظام مهندسي عمران امير سرمد نهري انتشارات آذر نهري/مجموعه آزمون هاي نظام مهندسي عمران 262
عمران 624/17102854 611273 624/17102854 a247 ص .cمصور، جدول ، نمودار 1383 سازه ها، تجزيه و تحليل -- برنامه هاي کامپيوتري nl ساپ -- 000 (برنامه کامپيوتري ) ترابي ، افشين ، 1350 - ، گردآورنده و مترجم تهران : سيماي دانش ، 1383. تحليل پيشرفته سازه ها=Advance Structures analysis/ ترجمه و تدوين افشين ترابي 263
عمران 611280 1389 برنامه هاي مطلب براي اجزاء محدود آنتونيو فريرا علوم پايه آنتونيو فريرا/برنامه هاي مطلب براي اجزاء محدود 264
عمران 378/1664 611282 378/1664 a214 ص. 1384 دانشگاهها و مدارس عالي -- ايران -- آزمونها. زبان انگليسي -- آزمونها و تمرينها (عالي ). راه و ساختمان -- آزمونها و تمرينها -- (عالي ). پرنا، مهدي تهران : سيماي دانش ، 1384. مجموعه سوالات زبان تخصصي مهندسي عمران (سراسري 84 - 1372) / گردآوري مهدي پرنا. 265
عمران 720/3 611283 720/3 368ص.: مصور. 1390 معماري -- واژه نامه ها بوردن ، ارنست ، 34 - م
Burden, Ernest E.
تهران: گسترش علوم پايه، 1390. فرهنگ صامت ديکشنري تصويري معماري2011/ويرايش تخصصي و علمي کوروش محمودي دده بيگلو، هما صامت حسن آ بادي ؛ مترجمين آيلين انسان، گلچهره رظائي ر اد. 266
عمران 728/370222 611284 728/370222 508 ص. : مصور، جدول، نمودار. 1389 گرافيک کامپيوتري -- پرسش ها و پاسخ ها استاين ، دانيل جان
Stin , Daniel John
تهران : فدک ايساتيس ، 1389. طراحي خانه هاي مسکوني با استفاده از Autoca 2010 / مولف [دانيل جان استاين] ؛ مترجم اردشير اطيابي . 267
عمران 711/4 611285 711/4 aث، 532 ص. 1386 شهرسازي . شهرسازي -- نمونه پژوهي . Lan, Jon تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، 1386. طراحي شهري: گونه شناسي رويه ها و طرح ها همراه با بيش از پنجاه مورد خاص/ تاليف جان لنگ ؛ ترجمه حسين بحريني 268
عمران 624/171 611286 624/171 aج.c: مصور، جدول، نمودار. 1381 سازه ، تجزيه و تحليل . مکانيک پيوستار. روش المانماي محدود. Zienkiewic, Olgier Cecil تهران : مرکز نشر دانشگاهي ، 1381 -. روش اجزاي محدود/ الگيرد سسيل زينکويچ ، ار. ال . تيلر؛ ترجمه هادي افشار. 269
عمران 611287 1386 ORACLE10g اسماعيل مومن ناقوس مومن/ORACLE10g 270
عمران 620/103 611289 620/103 a[6، 528] ص .cمصور، جدول ، نمودار 1373 استاتيک nl مکانيک عملي Meriam, James L. a[تهران ]: مرکز نشر دانشگاهي ، 1373. ايستايي / تاليف ج . ل . مريام ؛ ترجمه مجيد بديعي 271
عمران 627/82 611290 627/82 a544 ص .cمصور، جدول ، نمودار 1380 سدهاي بتني -- طرح و محاسبه ابريشمي ، جليل ، - 1332 مشهد: شرکت به نشر، 1380. سدهاي بتني : طرح و اجرا/ جليل ابريشمي ، ناصر وهاب رجايي 272
عمران 627/82 611291 627/82 a544 ص .cمصور، جدول ، نمودار 1380 سدهاي بتني -- طرح و محاسبه ابريشمي ، جليل ، - 1332 مشهد: شرکت به نشر، 1380. سدهاي بتني : طرح و اجرا/ جليل ابريشمي ، ناصر وهاب رجايي 273
عمران 611292 1387 کتاب زرد ساختمان قرداد هاي عمراني عليرضا پوراسد فدک کتاب زرد ساختمان قرداد هاي عمراني/پوراسد 274
عمران 690/02955 611293 690/02955 a279 ص. 1387 ساختمان سازيy -- ايرانnl مناقصهy -- ايران 1پوراسد، عليرضا331757 تهران : فدک ايساتيس ، 1387. مناقصات / عليرضا پوراسد. 275
عمران 690/02955 611294 690/02955 a294 ص. 1387 ساختمان سازي -- ايران. ساختمان سازي -- قوانين و مقررات -- ايران. پوراسد، عليرضا تهران: فدک ايساتيس، 1387. قراردادها و قوانين ساخت و ساز ضوابط ساخت و ساز شهري، قراداد طراحي.../عليرضا پوراسد. 276
عمران 624/18341 611295 624/18341 a[7] ، 262 ص.c: مصور، جدول، نمودار. 1386 سازه هاي بتني -- طرح و محاسبه -- راهنماي آموزشي (عالي). سازه هاي بتني -- طرح و محاسبه -- مسائل، تمرين ها و غيره (عالي). طهموريان، فرزانه، 1356 - تهران: فدک ايستاتيس، 1386. تجزيه و تحليل مسائل طراحي ساختمان هاي بتن مسلح/مولف فرزانه طهموريان. 277
عمران 624/18341 611296 624/18341 a[7] ، 262 ص.c: مصور، جدول، نمودار. 1386 سازه هاي بتني -- طرح و محاسبه -- راهنماي آموزشي (عالي). سازه هاي بتني -- طرح و محاسبه -- مسائل، تمرين ها و غيره (عالي). طهموريان، فرزانه، 1356 - تهران: فدک ايستاتيس، 1386. تجزيه و تحليل مسائل طراحي ساختمان هاي بتن مسلح/مولف فرزانه طهموريان. 278
عمران 693/852 611297 693/852 a142ص. 1388 ساختمان هاy -- ايران -- اثر زلزلهj -- آئين نامه هاnl ساختمان سازي -- استانداردها0nl ساختمان ها -- مرمت و بازسازي0nl سازه -- پايداري0nl زلزله -- مهندسي0 1تابش پور، محمدرضا، 1354 -3201715 تهران: فدک ايساتيس، 1388. مودهاي شکست و قواعد اساسي ساخت سازه هاي مقاوم در برابر زلزله/محمدرضا تابش پور. 279
عمران 693/852 611298 693/852 a142ص. 1388 ساختمان هاy -- ايران -- اثر زلزلهj -- آئين نامه هاnl ساختمان سازي -- استانداردها0nl ساختمان ها -- مرمت و بازسازي0nl سازه -- پايداري0nl زلزله -- مهندسي0 1تابش پور، محمدرضا، 1354 -3201715 تهران: فدک ايساتيس، 1388. مودهاي شکست و قواعد اساسي ساخت سازه هاي مقاوم در برابر زلزله/محمدرضا تابش پور. 280
عمران 693/852 611299 693/852 a142ص. 1388 ساختمان هاy -- ايران -- اثر زلزلهj -- آئين نامه هاnl ساختمان سازي -- استانداردها0nl ساختمان ها -- مرمت و بازسازي0nl سازه -- پايداري0nl زلزله -- مهندسي0 1تابش پور، محمدرضا، 1354 -3201715 تهران: فدک ايساتيس، 1388. مودهاي شکست و قواعد اساسي ساخت سازه هاي مقاوم در برابر زلزله/محمدرضا تابش پور. 281
عمران 621/32 611306 621/32 VIII، 160 ص.: مصور. 1389 روشنايي برق تسيزنيس، کارل-هاينتس
Zieseniss, Carl-Heinz
تهران: انتشارات دکتر مقصودي: طراح، 1389. مهندسي روشنايي : راهنماي تصويري، کاربردي و سريع / مولف [ کارل-هاينتس تسيزنيس، فرانک ليندموت، پاول و. اشميتس ] ؛ مترجمين کاوه احمديان تازه محله، با همکاري رامين کابلي. 282
عمران 745/4090403 611307 745/4090403 a232 ص.c:مصور. 1386 طراحي -- تاريخ -- قرن 0م. طراحان -- سرگذشتنامه. Julier, Guy تهران: فخراکيا، 1386. فرهنگ طراحي مدرن/تاليف گاي جولير ؛ فرزاد آقاميري. 283
عمران 631/27 611308 631/27 a258 ص.c: مصور، جدول. 1386 نرده ها -- طرح و ساختمان. درهاي فلزي -- طرح و ساختمان. فرفورژه. رمضانپورپهمداني، مصطفي، 1360 - تهران: کاروان حله، 1386. طراحي و ساخت درب، حفاظ، نرده، صندلي، لوستر...( فرفورژه )/گردآورنده و مترجم مصطفي رمضانپوربهمداني. 284
عمران 346/5502 611309 346/5502 398 ص. 1389 ساختمان سازي -- ايران -- آيين نامه ها نعمتي ، سعيد، 1348 - تهران: اميد انقلاب: آراد کتاب، 1389. دستنامه دفاتر فني شرکتهاي پيمانکاري/تاليف سعيد نعمتي. 285
عمران 625/85 611310 625/85 244 ص.:مصور، جدول، نمودار 1388 روسازي با آسفالت-- ايران -- آزمايش تهران: وزارت راه و ترابري، پژوهشکده حمل و نقل، اداره انتشارات، 1388. بررسي روشهاي آزمايشگاهي براي کنترل ترکهاي ناشي از بارگذاري و ارائه مدل پيش بيني ترکهاي خستگي آسفالت روسازي راههاي کشور/مجري معاونت پژوهشي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي- منصور فخري ؛ [براي] وزارت راه و ترابري، پژوهشکده حمل و نقل، بخش پژوهشي روسازي ؛ مدير پروژه (ارزياب) احمد منصوريان ؛ ناظرين محمود عامري، اصغر نادري. 286
عمران 625/85 611311 625/85 176ص.:جدول، نمودار. 1388 روسازي تهران: وزارت راه و ترابري، پژوهشکده حمل و نقل، 1388. بررسي علل بروز خرابي هاي زودرس روسازي هاي آسفالتي/ مجري کنسرسيوم دانشگاه تربيت مدرس و مهندسين مشاور راهان پويش ؛ مدير پروژه منصور فخري ؛ ناظرين نادر طباطبايي، حيدر عطايي. 287
عمران 624/1821 611300 624/1821 a213 ص .c:مصور، جدول ، عکس . 1385 سازه هاي فولادي -- طرح و محاسبه . سازه ، تجزيه و تحليل . ساختمانهاي بلند -- طرح و ساختمان . برجها و مناره ها -- طرح و محاسبه . دکلهاي راديو و تلويزيون . دودکشها -- طرح و محاسبه . پارسي راد، پرويز، 1324- تهران : فدک ايساتيس : مهندسان مشاور نوانديش، 1385. دکلها، برج ها، دودکشها/ تاليف پرويز پارسي راد. 288
عمران 624/1 611301 624/1 axix ، 134ص.c:مصور. 1381 سازه -- طرح و محاسبه -- دستنامه ها. سازه -- دستنامه ها. تهران نوپردازان ، 1381= 2001م. aStructural engineerin handbook/ edite by Edwin H. Gaylor, Charles N. Gaylor, James E. Stallmeyer7ba 289
عمران 526/9 611302 526/9 272ص.: مصور ، جدول ، نمودار. 1389 نقشه برداري فرقاني، محمد، 1366 - تهران: نوآور: پارسيا، 1389. مجموعه کامل نکات طبقه بندي شده ژئوماتيک دروس ژيودزي، فتوگرامتري، سرشکني مهندسي نقشه برداري.../ محمد فرقاني. 290
عمران 745/4090403 611303 745/4090403 a232 ص.c:مصور. 1386 طراحي -- تاريخ -- قرن 0م. طراحان -- سرگذشتنامه. Julier, Guy تهران: فخراکيا، 1386. فرهنگ طراحي مدرن/تاليف گاي جولير ؛ فرزاد آقاميري. 291
عمران 912/014 611304 912/014 a192 ص .cمصور، نقشه ، جدول 1380 نقشه ها يماني ، مجتبي ، - 1340 تهران : دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ ، 1380. مباني نقشه خواني / تاليف مجتبي يماني 292
عمران 611305 1387 فرهنگ واژگان تاريخ معماري جهان سي ام هاريس فخراکيا فرهنگ واژگان تاريخ معماري جهان /آقا ميري 293
عمران 551/48 611312 551/48 a[179] ص.c : مصور، جدول، نمودار. 1386 آب شناسي. آب شناسي -- آزمونها و تمرينها ( عالي ). آب شناسي -- مسائل ، تمرينها و غيره ( عالي ). طهموريان، فرزانه، 1356 - تهران: فدک ايساتيس ، 1386. تجزيه و تحليل مسائل هيدرولوژي کاربردي/ مولف فرزانه طهموريان. 294
عمران 611313 1390 دستورالعمل طرح،محاسبه و تهيه نقشه هاي اجرائي سازه ساختمان ها مهدي قاليبافيان دانشگاه تهران دستورالعمل طرح،محاسبه و تهيه نقشه هاي اجرائي سازه ساختمان ها 295
عمران 721 611314 721 a[4، 138] ص .cمصور(بخشي رنگي )، جدول 1384 رنگ در معماري nl رنگ nl رنگ -- جنبه هاي روانشناسي nl شهرسازي محمودي ، کوروش ، 1348 - ، گردآورنده و مترجم تهران : هله : طحان ، 1384. اصول و مباني رنگ شناسي در معماري و شهرسازي : ويژه دانشجويان معماري و شهرسازي / مترجمين و مولفين کوروش محمودي ده ده بيگلو؛ امير شکيبامنش 296
عمران 611315 1387 فرهنگ واژگان تاريخ معماري جهان سي ام هاريس فخراکيا فرهنگ واژگان تاريخ معماري جهان 297
عمران 624/1762 611316 624/1762 74 ص.:جدول ، نمودار. 1388 سازه -- طرح و محاسبه محمودي صاحبي، موسي، 1342 - تهران: دانشگاه شهيد رجايي، 1388. فلسفه طراحي لرزه اي بر اساس عملکرد/تاليف موسي محمودي صاحبي. 298
عمران 624/1762 611317 624/1762 74 ص.:جدول ، نمودار. 1388 سازه -- طرح و محاسبه محمودي صاحبي، موسي، 1342 - تهران: دانشگاه شهيد رجايي، 1388. فلسفه طراحي لرزه اي بر اساس عملکرد/تاليف موسي محمودي صاحبي. 299
عمران 627/13 611318 627/13 168ص.: مصور ، جدول ، نمودار. 1390 آبراهه ها -- مسائل، تمرينها و غيره (عالي) اميري بهقدم ، مهدي ، 1361 - تهران: خدمات نشر کيان رايانه سبز ...، 1390. تشريح مسايل هيدروليک کانال هاي باز/ تاليف مهدي اميري بهقدم. 300
عمران 627/13 611319 627/13 a212 ص.c : مصور، جدول، نمودار. 1386 آبراهه ها آبراهه هاj -- مسائل، تمرينها و غيره (عالي) 1طهموريان، فرزانه، 1356 -3226416 تهران : فدک ايساتيس ، 1386. تجزيه و تحليل مسايل هيدروليک کانال هاي باز / مولف فرزانه طهموريان. 301
عمران 692/2 611320 692/2 [208] ص.: مصور، جدول. 1388 ساختمان سازي -- نقشه هاي تفصيلي -- طراحي -- استانداردها ميلاني زاده ، علي رظا، 1336 - مشهد: ميلان افزار، 1388. استـاندارد و چک ليست نقشـه هاي ساختماني/ تاليف و تدوين عليرظا ميلاني زاده و ختايي 302
عمران 624/1821 611321 624/1821 120 ص.: مصور، جدول. 1388 تيرهاي مرکب -- جدولها و نمودارها کاشاني ، مهدي، 1352- تهران: نوآور، 1388. طراحي تيرهاي کامپوزيت و جداول انتخاب سريع مقاطع بدون محاسبات: قابل استفاده براي کليه فعالان رشته ساختمان و دانشجويان/ تهيه و تنظيم مهدي کاشاني، شرکت مهندسين مشاور ساتکو. 303
عمران 624/1773 611327 624/1773 177ص.:مصور٬ جدول٬نمودار 1388 سازه، تجزيه و تحليل محمدي، مجيد، 1354 - تهران:انديشه معاصر٬ 1388 . ميانقاب و اثر آن بر سازه ها/تاليف مجيد محمدي. 304
عمران 627/98 611328 627/98 a[131] ص.c: مصور، نمودار. 1387 سکوهاي دريائيnl سکوهاي دريايي -- طرح و ساختمان0 1هوشيار خوشدل، سيامک، 1349 -3422477 تهران: فدک ايساتيس، 1387. مباني طرح و اجراي سکوهاي دريايي/ مولف سيامک هوشيار خوشدل. 305
عمران 620/136 611329 620/136 a160 ص .cمصور، جدول ، نمودار 1383 بتن nl ساختمانهاي بتني Sha, Surendr P. تهران : دانشگاه شهيد رجايي ، 1383. بتن هاي توانمند و کاربردهاي آنها/ تاليف اس . اچ . احمد - اس . پي . شاه ؛ ترجمه موسي مظلوم ، علي اکبر رمضانيانپور 306
عمران 611330 1379 تعيين نيروهاي هيدوديناميک ناشي از زلزله وارد بر سازه هاي هيدروليکي ناهيد جواهر کلام وزارت نيرو تعيين نيروهاي هيدوديناميک ناشي از زلزله وارد بر سازه هاي هيدروليکي 307
عمران 343/550929 611331 343/550929 a،148 111ص .cمصور، جدول ، نمودار 1381 برق -- مصارف -- قوانين و مقررات -- ايران nl آب ، منابع -- قوانين و مقررات -- ايران nl خصوصي سازي -- ايران بدليانس قلي کندي ، گاگيک ، - 1340 تهران : نوپردازان ، 1381. مشارکت بخش خصوصي در پروژه هاي صنعت آب و فاضلاب و برق کشور براساس روش BOT/ گاگيک بدليانس قلي کندي 308
عمران 611332 1389 مشخصات هندسي و جدول مقاطع فولادي (اشتال